122925. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gáznyomással működtetett, teljesen vagy félig önműködő lőfegyverek závárzata elreteszelésének oldására

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. HA GYÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122935. SZÁM. XIX/a/b. OSZTÁLY. — 1>. 5159. ALAPSZÁM. Berendezés gáznyomással működtetett, teljesen vagy félig önműködő lőfegyverek závárzata elreteszelésének oldására. Steyr-Daimler-Puch A. G. Steyr. A bejelentés napja 1939. évi február hó 7-ike, A találmány berendezés teljes vlagy félig önműködő fegyverek závárzata el­reteszelésének oldására, mely fegyverek­nél az ütőcsapot gáznyomással, működ -5 tetett dugattyú visszafelé mozgatja és a zárótagot a visszavezető rúgó nyomása alatt előrehaladó ütőcsap a töltési folya­mat befejezésének pillanatában tengely­menti elmozdulással szemben elreteszeli. 10 A találmány értelmében a berendezés akként van kialakítva, hogy a zárótag a kilövés pillanatában elreteszelt marad és azt csupán a gáznyomás alatt álló du­gattyúval kényszerűéin működtetett ütő-15 csap részben bekövetkezett hátra­haladása után reteszeli ki, aimikor az­után a aárótag a» ütőcsappal együtt ha­lad hátra, Ezzel elérjük, hogy a lövés első szaika-20 szában fellépő legnagyobb robbanási nyomás nem a reteszelőberendezésre, ha­nem a csőből, závártokból, zárótagból stb. álló össztömegre hat és a kireteszelés csupán az időrendben ezt követő szakasz-25 ban, a vezérlőszerv működtetése folytán kényszerűién vezetődik be ós a vezétrlőfelü­letek segítségével jön létre. Azzal, hogy a kilövés utáni első szakaszban ,a závár jól el van reteszelve, elérjük, hogy a 80 fegyver a hüvelyt biztosan kidobja, ami fegyvereknél, különösképpen gépfegy­vereknél igen fontos. A további előny, amely az elreteszelődés oldásának eme fokozatos menetéből adódik, hogy a rete-35 szelő alkatrészek kímélődnek. Ameddig a lövedéket a csőben a robbanógázok előre hajtják, a zárótag lapja a töltényágyra felfekszik. A zérótag csupán akkor hajad hátra, amikor a lövedék a csőtorkolatot elhagyta. Az ütőcsap korai gyújtással 40> szemben biztosított. A zárótagot nem csupán a töltési fo­lyamat be-fejeztének pillanatában, ha­nem a lövés alatt is, az abban sugár­irányban mozgatható reteszek reteszelik 45 el, amelyeket ,az ütőcsap szorít a zavar­tok kimetszéseibe. A reteszek csupán az Ütőcsap írészbeni hátrahaladása után vál­nak szabaddá ós ekkor a zárótagot ki­reteszelik. £0' A találmány szerinti kireteszelőbereii­dezésnél a reteszek a závár tengelyéihez szimmetrikusan vannak elrendezve, ami­ből az eddig ismert závárokkal szemben az az előny adódik, hogy az erők egyen- 55 letesen oszlanak el, és ezzel a fajlagos felületnyomás csökken, -azonkívül még az az előny is adódik, hogy az egyolda­lúan fellépő ós az elhasználódást növelő sugárirányú erőket kiküszöböljük. go A rajz a találmány kiviteli példáját teljesen önműködő lőfegyvernél és telje­sen leegyszerűsített závárelreteszeléssel szemlélteti vázlatosan. Az 1. és 2. ábra závár hosszmetszete lö- 65 vésre kész állapotban, illetve a töltésnél és felhúzásnál előálló hátsó véghelyzeté­ben. A 3. és 4. ábra a> závárt az 1. ábra A—B vonala mentén vett metszetben mutatja 70 a reteszek két különböző helyzetében, mégpedig a 3. ábra azt a helyzetet, ami­kor az ütőcsap a zárótaggal van össze-

Next

/
Thumbnails
Contents