122904. lajstromszámú szabadalom • Légoltalmi villanykapcsoló

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI #5B.II SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122904. SZÁM VH/G. OSZTÁLY. — K. 14561. ALAPSZÁM. Légoltalmi villanykapcsoló. Kaján Miklós magántisztviselő, Pestszentlőrinci. A bejelentés napja 1938. évi október hó 17-ike. A találmány a légoltalom célját szol­gáló olyan, a szabadba nyíló ajtóknál al­kalmazható villányáramkapesoló, mely az ajtó nyitása ós beosiukásakor automa-5 tikusan oltja el, vagy gyújtja fel a helyi­ségben lévő villanylámpát. Háborús veszély idején ugyanis az olyan lakó- vagy más munkahelyiségbe való ki- és bejárás, valamint annak vilá-10 gítása, amelyeknek ajtaja a szabadba nyílik, az esetleges fénykicsapódások miatt nehézkessé válik, mert az ilyen meg­világított helyiségbe bemenni akaró ajtó­nyitása előtt bent valakinek előbb le kell 15 oltani, vagy elsötétítem a lámpát és csak az ajtó becsukása után gyújthatják fel újra. Kimenés esetében is hasonló a hely­zet. A, találmány az ajtóval kapcsolatos mű-20 ködóse által nemcsak megelőzi és elhá­rítja e kellemetleaisógök!et, hanem az eset­leges fénykicsaipódások ellen is teljes biz­tonságot nyújt. A találmány lényege az, hogy a rendes 25 villanykapcsoló ós a villanylámpa kö^ zötti áramvezetékbe még egy, az ajtóval érintkezésbe jövő ós e találmány tárgyát képező villanykapcsolót iktatunk, me­lyet az ajtó kereten úgy erősítünk meg, 30 hogy a kaposoló rugósan működő nyelve az ajtókeret ós az ajtópárkány érintkezési felülete közötti résbe jusson. A kaposoló test belsejében csuklósan megerősített nyelv alatt az áramvezető drótokkal ösz-35 szekötött és az áramkör zárására, vagy megszakítására való szétágazó lemezpár van. Az 1. ábra a találmány szerinti kapcsoló alulnézete. A 2. ábra a kapcsoló keresztmetszete. A *0 3. ábra a kapcsolónak az ajtó és a vil­lanylámpa közötti elrendezését vázlato­san és részben keresztmetszetben ábrázoló rajzok. A légoltalmi villanykapcsoló (1) nyelve *» az ajtókeret és ajtópárkány közötti résbe való illeszkedés végett vékony fémlemez-­bői, van melynek belső vége a kapcsoló­ban csuklósan van megerősítve. A nyelv alatt az ármakör zárására vagy megisza- 50 kítására való, egymástól szótrugózó (2) ós (3) lemezek végei födik egymást, másik végükön a hozzájuk csatlakozó áramve­zető (2') és (3') drótok a (6, 6') csavarok­kal a kaposoló (5) vázához vannak rög- 55 zítve. Az, (1) nyelviét a (2) ós (3) lemezpár érintésétől ,a közéjük iktatott és a. nyelv közepén megerősített (4) szigetelő test kü­löníti el. A kapcsoló burkolatát alkotó (5) váz szigetelőanyagból van, alsó nyitott 60 oldalát a (5') szigetelő lemez födi be (1. és 2. ábra). Az (1) nyelvnek a pontozott vonallal jelzett helyzetbe való benyomá­sakor összenyomódilk a lemezpár és érint­kezésük következtében záródik az áram- 65 kör, a nyomás megszüntetésével újra szót­válik a lemezpár és megszakad az áram­keringés és kialszik a lámpa, A légoltalmi kapcsolót (5a) füleinél fogva faesavaroikkal úgy erősítjük meg 70

Next

/
Thumbnails
Contents