122866. lajstromszámú szabadalom • Búzaminősítő eljárás és hozzátartozó kisérleti malom

Megjelent lí>40. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI m SZABADALMI TiTCrtSÁfi SZABADALMI LEÍRÁS 122866. SZÁM. X/Í. OSZTÁLY. — JE. ŐDOO. ALAPSZÁM. Búzaminősítő eljárás és hozzátartozó kísérleti malom. Erdély és Szabó tudományos műszergyár,, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi március hó 27-ike. A búza-, illetőilteg a lisztvizsgálatok terén mindig nagy problémát okozott a vizs­gálandó liszt előállítása. Ez azért volt ál­landóan probléma, mert nem állt rendel-5 kezesre olyan malom, amelynek segítsé­gével megbízhatóan mindig azonos ered­ményeket lehetett kapni. Ehhez t. i. az szükséges, hogy olyan malomszer kezet bir­tokában legyünk, amely egyszeri beállítás 10 után bármilyen búzafajtát a legkedvezőb­ben ki őrölve, olyan őrlési eredményt adjon, amelynek lisztjéből a minősítést egysége­sen el. lehessen végezni. Idáig olyan malmokat használtak kísér-15 leli célra, amelyeknek a beállítása egyéni­leg érzék szerint történt, vagyis a gabonát több menetben (járatban) az ő'rlőszer kezet fokozatos beállításával őrölték lisztté. A beállítgatást pedig úgy végezték, hogy az 20 őrlésből nyert liszt mindig azonos mennyi­ségű, pl. az őirlésre kerülő gabonamennyi­ség 65°/o-a legyen. . Ez az eljárás azért nem megbízható, mert az őirlésre kerülő búza különféle tu-25 lajdonságai, pl. acélosság, lágyság (lisztes), vékonyabb-vastagabb héjú, befolyásolják a kihasználható lisztmemnyiséget és hogy ha ugyanazoiii lisztmennyiséget akarjuk ki­ő'rölni, akkor más és más mennyiségű me-30 chanikai megmunkálást kell alkalmáznunk. Ez a különféle mechanikai megmunkálás pedig a búza alkotó elemeit befolyásolja és ha az egyik kísérletező kimutatott va­lamilyen eredményt, más kísérletező saját 35 érzéke szerint alkalmazott őrléssel nem ugyanazt az eredményt mutatta ki. A találmány célja ezen hátrányok ki­küszöbölése és a különbözői felépítésű bú­zák minőségéinek számszerű egységes meg­állapítása. A találmány tárgya olyan el,- 40 járás és őirlőherendezés, amelynél a ma­lom mindig egyformán van beállítva a legkedvezőbb közepes őrlési eredményre mindenfajta gabona számára. így minden­féle gabona ugyanazon ideig, ugyanolyan 45 megmunkálás alá kerül. A nyert lisztek dercék és korpák mennyiségéből, s a liszt tulajdonságaiból így azután a búza minősé­gére tudunk következtetni. Példaképen sze­repeljen egy puha és vastaghéjú búza- 50 fajta. Ezt a leírt eljárással és készülékkel megjelölve, nyertünk 50»/o lisztet, 20«/o der­cét és 30o/o korpát. Ugyanezen a malmon, ugyanazzal a beállítással egy vékonyhéjú acélos búzát vizsgálva, kapunk 6O0/0 lisz- 55 tet, 28o/o dercét, . 12% korpát. Ezekből, a példákból tisztán látható, a találmány sze­rinti eljárás és készülék búzaminősítésé­nek a lényege« Ha már most valamely nor­mal készülékkel összehangolt, egyforma 60 beállítású több ilyen készüléken vizsgál­juk a gabonát, szabatos, egyenlő eredmény­re juthatunk az érzék szerint történő be­állítás és az egyénileg lefolytatott őrlési módszer kiküszöbölésével. 65 Országos jelentőséget nyer így biztos egységes eljárás a gabonatermelés ellen­őrzésében, a nemesítés kérdésében, a mal­mok vásárlásainál, a búzák kiaknázható­ságának megítélésére. 70-A találmány tárgyát képező eljárásra szolgáló malom egyik példakénti elren­dezési vázlatát a mellékelt rajz tünteti M.: A malom egymásfelé épített (1—7) hen­berszékekből áll. A hengerszékek alatt 75 négy darab (8-^11) síkszita szabadon leng.

Next

/
Thumbnails
Contents