122855. lajstromszámú szabadalom • Csapódó gyujtó, különösen bökös gyujtó huzagnélküli lövedékekhez

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. SZABADALMI BÍRÓSÁG 132855. ''ááSÖt XIX/c. OSZTÁLY. — B. 7G3S. ALAPSZÁM. Csapódó gyújtó, különösen bökös gyújtó huzagnélküli lövedékekhez. RheinmetalL-Borsigr Aktien Gesellschaft cégr, Berlin. A bejelentés napja 1939. évi január tió 13-ika. A találmány olyan csapódó gyújtók kö­rébe iartozik. am?]\ éknél a csapódáskor mozga'iott ül'ckiarab csak egy iiughosz­szabbíió darab liozzáadódása után válik 5 a gyujlőhalás kivágásához elegendő hosz­szúságúvá. Ilyenfajta gyújtóknál már is­meretes az, bogy a meghoss/ahbilö da­rab korai elhelyezkedéséi a hatásos iiely­ze'iébe a löveg elsülésekor kikapcsolódó 10 száilíióbizlosítékkal akadályozzák meg. a esőhizionságot pedig a meghosszabbító da­rabnak és egy röpbiziosíléknak egvesíté­sével érik el; a röpbiziosíték a lövedék gyorsulásának megszűrne után az úLődarab 15 gyujióképes hosszát és hely/eíél a gyujtó­iöllel uiiegszúrása céljából lélrehozza. A szállító- és a röpbiztosíték kölcsör nös függősége l'olyián a szállílóbiztosíték • a röpbiztoisítéknek a lövedékgyorsulás mieg-20 szünte után bekövetkezni kikapcsolódása el'őit ismét bekapcsolódhat és így a gyújtó ellesse válását meggátolhatja. Ismeretesek már olyan csapódó gyújtók is, amelyeknél a meghosszabbító darab kü-25 lön résziként, mint golyó van kialakítvai­me^y a lövedék repülése alatt az ejgyimás­toll az ütéisi útnak megfeleltőí darabbal elválasztott bökői és gyujtótű közé helyez­kedve, e két részt erőiközvetítő kapcsoi-30 latba hozza és így gyujtóképes ütődarabbá egészíti ki. Az ilyen gyújtó azonban szál­lítás közben nem biztonságos, mert a sza­badon fekvői golyó' bármikor a bökő elé kerülhet. Ezenkívül a golyó a csapódás)-85 kor a bökői pályájából oldalirányban ki is térhet, úgyhogy feladatát nem tieljesíti biztosan. A találmány megakadályozza azt, hogy a meghosszabbító diarab idő, ellőtt a gyujíóhielyzetbe jusson vagy ebből teljesiem í& szabadon kilép jen. E célból a találmány szerint, különösen huzagnélküli lövedékek bökőigyuj'íójaként alkalmas csapódógyujtók­ná'l, az ismert módon golyóalakú meghosizi­szabbító darabot a bökiőí és a gyujtótű közé tö. torkolló furatba helyezzük, mielj' akként csatlakozik az ütőd arab csatornájához, hogy e furatot a lövés elsütésekor hátramozgó bökő elzárja. A gyujió ekként megbízható szállító- és cs'őibiztoinságot kap, amely még 50« a röppálya nagyobb kezdői szakaiszán is fennáll. A gyujió ezenkívül, mint bökős gyujió, még kevésbbé ellenállóképes cé­lokra csapódva is igen érzékeny. A meHlékelt rajz a találmány szerinti 55-csapődógyuj ió egyik változatát példaképen tünteti fel. Az 1. ábra a gyújtót, mint bökős gyujtótj, szállítási állapotban, a 2. ábra I és I' vonalai szerint vett hossiz- 60 metszetben, e metszetlek közöis síkba hozá­sával szemlélteti. A 2. ábra harántmetszet az 1. ábra II—II vonala szerint. Az (1) gyuj lotest központi furatában a 95 (2') vezei'ődugattyú révén ágyazott (2) gyujtótűt a csapódáskor leinyíródó (3) tartó­pecek a (4) gyújtó töltettől bizonyos tá­voliságban rögzíti. A gyújtó furatába elpi­rul az (5) iányéros bökő (5') szára nyú- 70 lik; a (6) rugó a bökött a benyomható (7) záróllapig elpVe tolja. A (2) gyujtótű és a bökiői (5') szára kö­zölt köztér van, amely legalább is a bökd tökeiének felel meg. E löket addig a tá- 75 " volságig terjed, amelyben a bökőtányér

Next

/
Thumbnails
Contents