122819. lajstromszámú szabadalom • Eljárás réteg felvitelére fémből való tartószervre, valamint az eljárással kapott berendezések

Megjelent 1940. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI IS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122819. SZÁM. Vll/d. (VH/g.) OSZTÁLY. — JP. 9402. ALAPSZÁM. Eljárás réteg felvitelére fémből való tartószervre, valamint az eljárással kapott berendezések. N. V. Philips' Gloeilampenfabriekeii cég-, Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1938. évi június hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi június hó24-ike. A találmány eljárás réteg; felvitelére fém­ből váló tartőszervre az említett réteg; és a íém.bőii való 'tartőszerv között elhelye­zett, folytonos, poraliakú réteg segélyével 5 és a találinány kiterjed az ezzel az eljárás­sal kapóit berendezésekre is, A ila'álimány célja oly megoldás létesí­tésié, melynek révéin a por a fémbői való tar Lőszer ven vagy alátétein mechanikailag 10 szilárdan rögzítődik, miután a technikábian mindemkor rendkívül nehéznek bizonyult a találmánnyal célzott hatásnak körülmé­nyes lelép vagy eljárás alkalmazása nél­kül valói elérése, 15 Fémoxidegyenirányítókhoz javasolták már grafitréteg felvitelét a fémoxidra:, még pedig a grafitrétegnek az oxidréteg szabály­talan felületéibe valói fieMörzsölése révén, a grafitrétegre pedig áramhozzávezetőit. erő-20 sííet'tek. Nyilvánvaló, hogy ezzel nem ad­tak megoldást arra a feladatra, hogy mi­ként lehet a poraliakú részecskéket foly­tonos réteg alakjában a fémből való szi­lárd tartőszervre erősíteni. -25 A találmány szerint a \ l/.tl lel.Ki.ilil akként oldjuk meg, hogy a Umbo' \.do tartószervre előbb a por.i'aku iu\.mnil éiS a tartóiszerv any agánál aia smxabb ol­vadáspontú fémből való, vek >n\ ko/l UIMI 30 réteget viszünk fel és a p n i' iku 11 U g'l ezt követeién visszük fel, maid i/ tg s/el oly hőmérsékletre hevítjük li >u\ ( Mip.ni ,i fémes közbensői-réteg ömlik meg mm a por alakú rétegre a legelsős uh m pihlctl 35 réteget visszük fel. Kitűnt, hogy a taiákuáim szcmili l|.í rásisal a poralakú réteg és i knilnl \alo tartószerv között jó mechanikai tapadást kapunk és, hogy a poralakú réteg sajátossá­gait még nem veszíti el. így pl. megakar ÍQ dályozhatő az. hogy a por részecskéi össze­süljenek. illetve összezsugorodjanak vagy pedig egyenletes, réteggé összeolvadjanak, ami különösen hátrányos, ha szemcsés anyagszerkezelű felületet kívánunk kapni, 45 IIa a villamos érintkezésinek a por és a tartó között bizonyos feltételeket líi kell elégítenie, a találmány előnyös foganator sltási módja szerint akként járunk el, hogy olyan anyagokat és olyan, hőmérsékleteket 59 választunk, illetve alkalmazunk, hoig'y az alátét, a fémből való közbensőróteg és a porréteg között vegyi reakció nem követke­zik be. Ezzel tehát nemcsak jó mechanikai tapadást, hanem, előnyös villamos össze- 55 köttetési is biztosítunk a poralakú réteg és a szilárd tartőszerv között. Ha jő viilamos érintkezést kell létesíteni, a poralakú rétie­get fémbőil készíthetjük, a találmány sze­rinti eljárás .azonban, jó' eredményekkel 60 |.u \e/eloki|)(s poi.il.iku .uiyagok tapadá­sánál is ne \ k \ / l képességük elle­ni 1 c sun h mi k inn'\ 11 anyagok a szén is .1 41.1 111 V 'a'ilmun s/eiinli l|árás előnyösen 66 a'iv.ilin.i/h.i'o U l\e/i ln.in\ ágból való por­.1 aku 11'eg 1 il.ip.is/í 's.dio/, is. Eddig ezt a le id 1 ol mi '\ különösen rekesztői-ré­li-, s 1 »\ 1111 .unitoknál is fotocelláknál |.ils/ik s/eiip 1 akki ni kísérelték megöl-70 dini 1K)»\ 1 p n 1 1 u;\ l.iitóra összesűrí­kll liM i'ikiil.in s.i|li)tak Ekkor minde-i ike'i'l niuli.inik.il s/eiupoatböl az a hát-1 m\ ulodi'v li 11\ .1 |) )i il >kú réleg a tar-

Next

/
Thumbnails
Contents