122786. lajstromszámú szabadalom • Vezérmű távolról vezérelt daruk, futómacskák és más ily szállítószerkezetek vezérlésére

Megjelent 1040. évi január ho 3-án. MA6YAK KIRÁLYI Q$jfÉT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 22786. SZÁM. V/f. (VJI/g.) OSKTÁLY. — lM. 11494. ALAPSZÁM. Vezérmű távolról vezérelt daruk, futómacskák és más iiy szállító szerkezetek vezérlésére. Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff A.-G., cég", Mannheim. A bejelentés napja 1939. évi február hó 28-ika. Távoliról vezérelt futódaruknál, futó­macskáknál vagy más ily szállító szer­kezeteknél rendszerint egyszerű húzó lán­cokat használnak, amelyek révén a darura 5 szerelt vezérlő művek, illetve áramkörkap­csolók a la!aj szintjéről kezelhetők. Az ismeretes, szerkezetieknél a daru hídjáról hat, nyoilc vagy még több láncszál függ sza­badon le, amelyek legfeljebb láncvezetékkel .0 csak tökéletlenül tarthatók rendben A daru vezetőjének munka közben állandóan ide-oda beüli nyúlmia és az egyes mű­veleteket rendszerint csak egymás után vé­gezheti el. A kezelés nem tekinthető át, 5 bizonytalan és balesetek miatt nagy mér­tékben veszélyes. A kezelés e módjának fogyatékosságai miatt oly, úgynevezett velő alkatelemes^ ve­zérműveket használnak, amelyeknél a ve­to zérműhöz tartozó nyomógombok vagy be­csappanó kapcsolók egy vagy két kap­csolófönibben fekszenek, amelyek a daru­ról lefüggő hajlékony 'kábelek végeim van­nak. Ezek a szerkezetek sem fellátnék meg, !5 mert ide-oda nyúlások tóikul nem kezel­hetőik, tehát a figyelmet a szállított te­herről elterelik és az áramvezető függő kábelek miatt nem is veszélytelenek. A találmány szerint a feladatot oly mő­i0 don oldjuk meg, hogy a daru két, három vagy több motorának összes vezérlő szerke­zeteit, ú. m.. a kapcsolókat, az áramkör­vezérlő alkatelemieket vagy vetőrudakat közös tokban egyesítjük. E lókból csak 15 két, oly szerkezeti alkatelem függ le. ame­lyek minden irányban hajlékonyak, de for­gató, erővel szemben merevek, vagyis a forgató erőt átviheiik. Ily alkatelemek pél­dául hajlékony tengelyek vagy haráutcsuk­lókkal egymással összekötött csődarabok, ifí rudazatok vagy más hasonló szerkezeti elemek. E szerkezeli alkatelemek végein a találmány értelmében fogantyúk vannak. A vezérművet a tallálmány szerint to­vábbá pélldául úgy rendezzük be, hogy í5 az egyik vagy másik fogantyúra ható húzó­erői a telier emelését vagy süllyedését idézi eülöl, viszont a jobboldalon elrendezett fo­gantyúinak jobbra, vagy halra való forgatása a futóm.ars kának a megfelelő irányban való 50 mozgását a baltoldali fogantyúnak élőire vagy hátrafekr való forgó mozgása a daru­nak ellőne vagy hátrafelé, való mozgását eredményezi. A vezérlés' e módjával kü­lönbözői előnyöket érünk el. 55 A kezelő három vagy több egymástól teljesen független mozgással egyidejűleg dolgozhat tekintet nélkül arra. hogy a ke­zelői a, daru alatt áll vagy oldalirányban kitér, illletve ax emelő szerkezet előtt vagy 60 e mögött halad. A darut az összes munka>­lehetőségekkel biztosan kezelheti. A két sima, hajlékony leingely soha sem CSÜ-varodhait össze. Az említett alkatelemek sehol meg nem akadhatnak és azokat 65 munka közben nem kell elengedni. A ve­zérlői mozgások értelme, illetve iránya az y azok révén kiváltott: darumozgások érteil­mével, illetve'irányával azonos., a kezelés rendkívül; egyszerű, értelmileg: megegyező' 70

Next

/
Thumbnails
Contents