122784. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és fémlemezbetét tűzálló téglák habarcsmentes falazására, közbehelyezett fémlemezekkel

Megjelent 1940. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 123784. SZÁM. Ylíl/a. OSZTÁLY. — M. 11344. ALAPSZÁM. Eljárás és fémlemez-betét tűzálló téglák habarcsmentes falazására, közbehelyezett fémlemezekkel. Oesterreichiscli Amerikanische Magruesit Aktienge­sellschaft cég, Radenthein (Kärnten, Németország). Pótszabadalom a 117253. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1938. évi július hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi július hó 28-ika. A találmány tűzálló tégláknak fémlomez­betétekkel. való, habarcs nélküli falazására vonatkozik. Ha tűzálló téglákból, fémlemez­betétekkelí, oly falazatot készítünk, mely 5 nem tágulhat szabadon, pl. forgó, csőke­mencékben, dobkemencékben vagy merev vállágyazású boltozatokban« úgy a kemence felfutásékor tekintélyes feszültség keletke­zik, mert a fémbetétek a téglák t tágulása -10 nál lassabban lágyulnak meg. Ezt a hát­rányt,, á 117.253. számú törzsszabadaloaii szerinti eljárással, úgy küszöböljük ki.hogy & téglákat 'Oly fémlemezekkel tartjuk a hőítájgulás kiegyenlítéséhez szükséges távol-15 ságban, amellyeknek térkitöllése annyira növelt,, hogy a betétek, a hiőiláguláskor íe.l­lépő nyomás hatására, a fém megolvadása előlit össze!apuinak. E célból a lemez anyár­gából saj tolással, hengerléssel, osákozássai 20 vagy hasonló módon előállított kiemelke­désekkel ellátott lemezeket, pl. hullámle­mezeket használunk. Az emelkedésekkel ellátott lemczbetébek a téglák tágulását követik, de ez utóbbi 25 nem egyenletes, a falazat összes pontjain. A tűz felőili oldalon ugyanis a tágulás jó­val nagyobb, mint a külsői köpeny men­tén. Ezért, ha a lemezek kiemelkedései mindenütt rgventő magasságú"1 ; ezek nem 80 alikalma/lsodnak a téglák láimiásmak h luliol kile Í \alo cso! k IHSI'HV E Ii.il iaii\ negs/i n i h sí ( i I i' Ilmám *•/ i ml i u g'cik.il ék i'alai •a.'iil.i'-i lii / IUOKI ai <>\\ íeuuvJ olt IÍ k .su/1 <! e'\ vt s ul I kloljuk 35 »un'\i !si)i k a ii ""/ n i ' >! íio '• )/o!l kiemelkedéseik a tűztér felőli, belső szé­lüktől a s.ziamhenfekvő, külső szélükig csök­kenő- magasságúak. Különösen, alkalmasak e célra a belsői szélüktől a külső szélük fölé ellaposodó kiemelkedésekkel ellátott 40 lemezek, melyeknek keresztmetszete szeg­letesen lapított és állandó szélességű hul­lámú hullámvonalalakú. Az építőiparban már használtak üreges •oszlopok előállítására fokozatosan ellapo- 45 soidó hullámú hullámíomezeket. Ezeknél azonban a hullámok szélessége a huliámr magasság csökkenésével növekszik, miértis a lemezek alapalakja trapéz. Ez okból nem használhatók falazatban hézagbetétként. 50 Ha a találmány szerinti 'eljárásnál a be­téteket a kemence üzemhőniérsékleténát megolvadó fémből készítjük, úgy a kövei­ket a hőtágulás kiegyenlítésére éppen ele­gendő hézaggal helyezzük el és a betétek 55 emelkedéseit úgy méretezzük, hogy a hői­tágulásnak csupán egy részét veszik lel. A kemence felfűtése kor a betétek laposra szoríttatnak, majd pedig megolvadnak és a megolvasztott főmet részben a téglák pó- 60 rusai veszik fel, részben pedig a téglák tágulása a hézagokból kiszorítja. Ha azon­ban a betétek a kemence üzemi hőmérsék­'c'-mé1 mér irmi olvadó fémből készülnek, >IÍÍ\ a liií akol 11 i»\obb In maggal kell el-65 In'vL/ii' min! arukkoia < hiőitágulás ki-1. ,\ 1 •) ii( i( l< / s/iikstges is a, betétek ki-L ií KÍ. í síi! dskoi na kc'l méretezni,hogy '(»is/,\ io\ , 1 11 mem a/ igész hőtágullást i( 'v 'unk i bl • z stíl'1! a lemezbeté- TO

Next

/
Thumbnails
Contents