122782. lajstromszámú szabadalom • Berendezés drótnélküli készülékeknél, különösen rádióvevőknél az áramfogyasztásnak a hasznosteljesítményhez való arányosítására

Megjelent 1940. évi január hő 2-án. AGYÁR KIRÁLYI SZABADALMI BIR08A8 SZABADALMI LEIRAS 122783. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — L. 7630. ALAPSZÁM. Berendezés drótnélküli készülékeknél, különösen rádióvevőknél az áram­fogyasztásnak a hasznosteljesítményhez való arányosítására. C. Lorenz Aktien Gesellschaft gyári cég-, Berlin-Tempelhöf. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 18-ika. Nemetországi elsőbbsége 1937. évi augusztushó 28-ika. A találmány elsősorban oly drótnélküli készülékeikre vonatkozik, melyeknél a hasz­nos teljesítmény hangtel jiesítmény alakjá­ban v,ain JRlen, azaz tehát leginkább rádió-5 vevőikre. A találmányt tehát szintén ilyen berendezésekre vonatkozóan ismertetjük. Minden rádióvevőinek tudvalevőleg hang­erőisségszabályozója van, mely lehetővé leszi, hogy a hanger őissé get tetszés szerint 10 beállíthassuk. Eddig nem nagy súlyt he­lyeztek arra, hogy a hangerősség egyidejű leszállításakor áramköltiségmegtakarílás következzék' be. Ismeretesek ugyan elren­dezések, melyeknél [akarékkapcsolást al­io kalniaznak, azonban ez elrendezések az előrehaladott követelményeket már nem 'elégítik ki. Ismert elrendezésinél a hang­szórót választás szerint az utolsó vagy az utolsóelőtti esőhöz kapcsoljuk, úgyhogy az 20 utolsó cső' kikapcsolásával, elég erős be­é r ke za n agy f r e k vetne i ae n er gi á 11 á! (h elyi­adónál)- áramkö.'lségmegtíikarit ás lehetsé­ges. Eltekintve attól, hogy ily elrendezés­nél az utolsó' előtti csövet már mini teljesít-25 meny csövet kell méretezni, ez elrendezés­nek az a hátránya, hogy átkapcsolás és ezzel árammegtakarítás csak akkor lehet­séges, ha a beérkező nagyírekvenciaener­gia elég erős. 30 Ezzel szemben a találmány szerint a hasznosleljcsítmény (hangerősség) változ­tatására való szervet oly készülékkel: kap­csoljuk, mely a hasznosteljesítméiny vál­tozásakor egyidejűleg a berendezés áram-35 szükségletéi a hasznosteljesítmény arányá­ban szabia meg. E készülék., olyan lehet, hogy az a berendezés amódíeszültségére hat vagy, bogy az a rácselólészülítséget, vagyis a .karakterisztikán a munkapontot, változtatja meg, vagy egyidejűleg az anód- 40 feszültségre és rácselnl'eszültségre is bat. E módszereket .célszerűen az utolsó.csőinél foganatosítjuk, mert ez a hasznosteljesíti­mé.ny főrészét használja fel. A találmány egyik kiviteli alakja az ábrában van fel- 45 tüntetve. Ez ábrában rádióvevőinek két utolsó csöve van feltüntetve és pedig az (1) cső egyenirányüó'CS'ő (dióda), mely az antennáról vagy megelőző nagyfrekvencia­fokozattői érkező nagyfrekvenciát demodiu- 50 !ál. E dióda (2) ellenállásra dolgozik, melyhez (4) csatolókondeinzátoron át, a (3) végcsfí van csatolva. A hangerősség sza­bályozása cé;ljából a dióda (2) munkar e tien állás a -'álloztathatóan van kialakítva. 55 Ez ellenállás csúszóérintkezője a találmány szerint a berendezés állal fogyasztott tel­jesítményt cökkentő _ berendezéssel van kapcsolva. E berendezés a jelen példánál további két váitozlailiató ellenállás, me- 60 lyeknek címszőérinlkezőit a (2) ellenállás cisúszóériutkezióljével! együtt csúsztatjuk el. Ez ellenállások egyike az- (5) elíőlíetellenállás, melyen az .anódáram folyik át, mely a ((>) fojtótekercsen át van hozzávezetve és 65 .amely a beállított hangerősség szerint, az anódfeszültség kisebb vagy nagyobb ré­szét megsemmisíti és ezáltal a véges 0; össz­teljesítményét leszállítja. További (7; ellen­állás a, hangerősség leszállításakor a ráesi- 70 előfeszültséig egyidejű növeléiPére való. (A jelen példánál a hangerősség leszállítása

Next

/
Thumbnails
Contents