122710. lajstromszámú szabadalom • Távolbalátó vevőkészülék frekvenciatranszformálással, amelynél a képhordozóhullám és a hanghordozóhullám egymáshoz közel esik

Megjelent 1940. évi január hó 2-án. MAGYAR XIBÍLYI #SÖJ§ SZABADALMI BIRŐ8Í6 SZABADALMI LEÍRÁS 122710. SZÁM­VII/j. OSZTÁLY; — Jt. 7531* ALAPSZÁM. Távolbalátó-vevőkészülék frekvenciatranszformálással, amelynél a képhordozóhullám és a hanghordozóhullám egymáshoz közel esik. Radio Corporation of America cég New York, mint Grundmaun Gustave Louis, Westmont, N. J.-i lakos jogutódja. Ä bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 28-ika. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1937. évi szeptember hó 29-ike. A találmány távolbalátó-vevőkészülék frekvencia-transzformálással, amelynél a képhordozólhullám és a hanghordözólhül­lám egymáshoz oly közel esik, hogy a kö-5 z'öttük lévő frekvenciatávölság av képhor­dozólhullám egyötödénél kisebb. A találmány célja a távolbalátó-átvi­telnél fellépő hangnak olyan berendezés­sel való visszaadása, amely Önálló egy-10 ségként is működhet ós a tulájdonképeni távolbalátóerővel úgy van összekap­csolva, hogy ez utóbbit az. elóM) említett berendezéstől zavaró befolyás nem éri. E célból a találmány értelmében a 15 hangvisszaadáshoz való vevőkapcsolás a távol'balátóvevő középfrekvenciás erősítő­jéhez csatlakozik, e kapcsolás helyi, osz­cillátorának frekvenciájára hangolt pár­huzamos rezonanciakor és beállítható 20 kondenzátor útján, amely utóbbi segítsé­gével a párhuzamos rezonanciakor és e kondenzátor soros kapcsolása a hang hor­dozóhullá'nifrekvenciájárá hangolható. Előnyösen a hangvisszaadáshoz való ve-25 vőkapesolás a távolbal átóv evő be-kikap­csolójáVal szinkrón hajtott kapcsoló se­gítségéivel a távolbalátóvevő középfrek­venciás erősítőjléről az antennára átkap­csolható. 80 A találmányt a rajz kapcsán részletesen ismertetjük. A rajzon az 1. ábra a hangvisszaadással működő távolbalátóvevőnek a találmányra nézve fontos részét mutatja. A 2. ós 3. ábra a vevőkészülékben felhasz- 35 üált szűrők karakterisztikáit mutatja, amelyekre az alábbi'aklban még vissza­térünk. Az i. álbráii (10) a távolbalátóvevő első keverőcsÖve (11) pedig az első középtfrek- 40 veneiás erősítőeső. Az első (10) keverőcső­h'öz a képjelet ós a hangjelet két külön modulált hordözólhullámon, a hangolható (12) sávszűrőn át vezetjük, amelynek át­bocsájtási körzete elég széles ahhoz, hogy 45 a két modulált hordozóhullámot át­eressze. A továbbiakban leírandó kiviteli pél­dánál a két hordozólhullám kölcsönös tá­volsága 3,25 megahertz. 50 A (Í2) sávszűrű két hangolt (13) és (14) körből áll, mimellett a (13) kör a (16) táp­tekercs és a (14) kör közötti csatolókör. A (16) táp-tekercs átvivővezeték útján a rajzon nem ábrázolt kétpólusú (dipól) 55 antennával köthető össze. Az eláő (10) keverőcső pent óda, amely­nél a védőrács ós a forgórács egymással össze van kötve, a cső. meredekségének növelése céljából. Ezeik a rácsok a (17) el- eo< lenálláson át a földlhöz képest pozitív fe­szültségre vannak kapcsolva és a (18) kon­denzátoron át íöldelive Vannak. A (10) keverőcső katód avezetékébe a (21) kon­denzátorral áthidalt (19) ellenállás van 65 beiktatva, negatív oíőíeszürtség létesíté sere. A. hangolható (22). oszcillátor valamely

Next

/
Thumbnails
Contents