122687. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fényképmásolatok készítésére

Megjelent 1940. évi január hó 2-án. ÍÁGYAE KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12368*7. SZÁM. IX/F. OSZTÁLY. — W. 6899. ALAPSZÁM. Berendezés fényképmásolatok készítésére. Weisz Miksa fényképész, Wien. A bejelentés napja 1939. évi január hó 30-ika. A találmány oly berendezés, melynek segítségévei ugyanarról a negatívról sorjá­ban letszésszerinti számú fényképmásolat készíthető anélkül, hogy a negatívnak egy-5 szeri beállításán kívül további kezelésre lenne szükség. Lényegileg a találmány a negatív befogadására való helytálló ke­retből;, e fölé szerelt állítható helyzetű és önműködői áramkapcso lóval ellátott féíny-10 forrásból, a keret alatt elrendezett, le-feíl mozgatható' és rugóhatás alatt álló nyo­mólapból, a tekercsből jövő fényérzékeny másolópapirt a negatív és a nyomólap kö­zött elvezető és a nyomólapot;, illetve a fe-15 lette 'elhaladó fényérzékeny másolópapirt időszakosan a negatívhoz nyomó mozgató­szer kezetbőíl, végül pedig a negatívot el­hagyó fényérzékeny másolópapirt sorjában, egymás után magába, fogadó előhívó-, 20 mosó-, fixáló-, és mosó tartályokból áll. A talál many a. csatolt rajzon példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a berendezés függélyes met-25 szeite, a 2. ábra vízszintes metszet az 1. ábra A—B volaiia mentén, a 3—5. ábrák részletrajzok, ahol a 4. ábra a 3. ábra C—D vonala, mentén vett met-30 szét, a 6. ábra pedig a berendezés egy másik ki­viteli alakjának nézete. A rajzon (a) jelöli a negatívot, (b) pe­dig a7, ennek befogadására váló helytálló 35 keretet. E fölé a (c) fényforrás van sze­relve, 'melynek (d) tartókarja az (f) rú­don le-fel csúsztatható;, úgyhogy a fény­forrás a negatívhoz képest különböző hely­zetekbe állítható. Az (a) negatív alatt a fel-le mozgathatói 40 (g) szorítólap helyezkedik el, melyet a (li) rugók feszítőereje; a negatívtól távol tartani törekszik (1. és 4. ábrák). A (g) szorítő­lapbó'l függélyes (i) rudak állnak ki, me­lyek a szórítóiap alatt elhelyezett (j) ke- 45 net 1) hüvelyéibe nyúlnak és. a szorítólap­nak függélyes irányú mozgását vezetik. A szorítólapnak mozgatás ára (m) motor van alkalmazva (1. és 5. ábrák)., melynek ten­gelyén (in) végtelen csavar van, amivel az 50 (o) csavarkerék kapcsolódik. Ez utóbbi­nak (p) tengelyére (r) fogaskerék van ékelve, melynek fogai a (t) bütyökkel ellá^ tolt (s) kerék (t) bütyöknyulv árnya és a (g) szorítólap között a (v) hajtórúd van 55 csuklósan megerősítve (1. ábra), amely az (,s) kerék forgása közben a szórífőlapot váltakozva az (a.) 'negatívhoz szorítja. A (g) szorítólapon a (w) áriamkapcsoló van (4. ábra), mely a (c) fényforrás áram- 60 körét zárja akkor, midőn a (g) lap az (a) negatívhoz nyomódik. A fényérzékeny (y) másolópapír teker­csei, a (z) állványon van forgathatóan el­helyezve. A 'tekercsből jövő papír az (1) 65 görgők által vezetve elhalad az (a) nega­tív és a (g) asztallap Mzött, azután a (2, 3) mozgatóhengerpár közé kerül, majd pedig a (4) görgőkön vezetve az (5) elő­nívőtartályokba, innen a (6) mosótartá- 70 lyokba, innen a (7) fixálőtairtályokbia, innen ismét a (8) mosótartályokba kerül, ez utóbbit elhagyva pedig a szárítóhoz ve­zetődik.

Next

/
Thumbnails
Contents