122677. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses, mutatós frekvenciamérő

Megjelent 1040. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSAG SZABADALMI LEIRAS 122677. SZÁM. Vll/f. OSZTÁLY. — M. 11379. ALAPSZÁM­Elektromágneses, mutatós frekvenciamérő. Mix & Genest Aktiengesellschaft gjári cég-, Berlin-Schönebergr. A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 7 ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi október hó 14-ike. Különböző frekvenciák mérésére való olektr om agneses f r efc vénei amér ő e szkö zök már ismeretesek, melyek mutatóműszerek módjára vannak kialakítva, úgy hogy a í> mindenkori frekvencia a mutatókilen gé­sán leolvasható. Ez ismeretes frekvencia­mérőknek azonban az a hátrányuk, hogy a kilengésiszögek aránylag kicsinyek, úgyhogy nagyobb mérósteirülotnél kielé­to gítő pontosság már el nem érhető. A keresztcsóveorv alapján épített ma­la tófrekvenciam érőeszközök is ismerete­sek. E frekvenciamérők hátránya küLö­nösen az, hogy mozgótekercsük van, me­ll) lyet árainvezetékkel kell összekötni, ami azonban a forgás nyomatékát ós ennek következiményeként a mutató beállítását befolyásolja. Keresztcséveinűszerek is ismeretesek, 20 melyeknél rövidrezáróesévével dolgozunk, mely két helytálló keresztezett csévén belül, mozgathatóan, van elrendezve. Ilyen berendezés példaképen az 1. ábrán van feltüntetve. Az, egymáshoz, képest 90°-kai 25 eltolt két g'erjesztőcséve (SÍ) és (S2)-vel van jelölve. E két cséve között a (K) rö­vidrezáróieséve foroghatóán van elren­dezve, mely a frekvencia mutatására a (Z) rriutatóval van felszerelve. A csévék a HO mérendő energiaforrással úgy vaunak összekötve, hegy az egyik tekercselés a (C) kondenzátoron át, a másik tekercselés az (L) induktivitáson át csatlakozik. Növe­kedő frekvenciáival tehát az áramerősség 35 (Sí) csövében nagyobbodik, míg egyidejű­leg az. (S2) esévé'ben az áramerősség csök­ken. A (K) es éve .tehát (Z) mutatójával az (Si) cséve irányaiban forog. Ennek a berendezésnek azonban az a hátránya, íhogy a két helytálló csiéve smág- 40 neses csatolása miatt a mágneses viszo­nyok nem egyértelműek. Ennél esetleg az az eset is bekövetkezhet, hogy a forgás nyomatéka nulla lesz és a műszer ekkor már egyáltalában nem mutat, vagy for- 45 gatómező is képződhet, mely a helyes mu­tatást szintén lehetetlenné teszi. Az említett hátrányokat a találmány szerint azzal szüntetjük meg, hogy a frek­vencia mérésére keresztcsióveTendszert 50 használunk, melynél a gerjesztőcsóvéknek mágneses mezői egymástól el vannak vá­lasztva. Ilyen berendezést példaképen a 2. ábra tünteti fel. (Sí) és (Sa) az. egymás­hoz köpést 90°-kal eltolt két gerjcsztőcsévo, 55, amelyek egymás, fölött vannak elren­dezve. A gerjesztőcsévékon át a (Z) mu­tatót hordó »(A) tengely van vezetve, ame­lye:!), át két (Ki) és (Ka) rövidrezárócséve van vezetve. A rövidrezárócsévék mind- 60 egyike a hozzárendelt gerjesztőesóve mágneses mezőjének hatása, alatt áll. Ha ezeket, a fent említett módon, (C) kon­denzátoron, illetve az (L) induktivitáson át kötjük össze, akkor a (Z) mutató a é> (Ki, Ka) rövidrezáróesévévei a nulla for­gásinyoniatékra állítódik be. Megfelelő berendezés úgy is állítható elő, ha a helytálló gerjesztőcsíévék keresztezése he­lyett a két rövidrezáró csávót (3. ábra) 70 keresztezzük. A 3. ábrán feltüntetett .be­rendezés a találmány tárgyának további

Next

/
Thumbnails
Contents