122662. lajstromszámú szabadalom • Egyesített csapó és reteszes zár

Megjelent lí)40. évi .j.muár hó 2-án. MÁGYÁR KIRÁLYI #S|» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122662. SZÁM. VIII d. OSZTÁLY. — JE. 5371. ALAPSZÁM. Egyesített csapó- és reteszes zár. „Elzett" Vasárugyár Részvénytársaság- cég-, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi január hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1938. évi december hó 9-ike. Már ismeretesek oly egyesített csapó-és reteszes zárak, melyeknél a kilincsdió elfordulását szögemelő viszi át a reteszre. Ebből a célból a kiliincsdión bütyök van, 5 mely a kilincs működtetésekor olymódon Ivat a szögemelőre, hogy ez utóbbi a re teszt a zár tokjába húzza, hogy az: ajtót nyithassuk. A jelen találmány a fenti szerkezetű jO zárakra vonatkozik és célja a szögemet tyíít és a kilinccsel működtetett bütyköt úgy kialakítani, hogy a zárnak kulccsá] •történő bezárása után a kilincsdió bütyke rögzítve legyen, a kilincset tehát le-15 nyoimni ne lehessen és emellett nyitott zár esetén a csapóreteszt a kilincs csekéöy, a közönséges záraknál szokásos elforga fásával annyira be lehessen húzni a zár tokjába, hogy az ajtót kinyithassuk. 20 E célból a találmány értelmében a szög emelő egyik karját olyan végíelülettel látjuk el, mely a szögemelő forgástenge­ly óv el koncentrikus és. a, zár kulccsal való bezá rásánál a kilincs bütykével szemben 25 helyezkedik el, miáltal annak elforgatá­sát megakiadályozzia. Ezzel szemben, ami­kor a zárat a kulccsal kinyitottuk, a szög­emelő ezen karja úgy helyezkedik el, hogy a kilincs bütyke a kar oldalfelületé-30 vei működik együtt, hogy a reteszt a ki­lincs segélyével a zár tokjába húzhassuk, A találmány további részleteit a mellé kelt rajz kapcsán magyarázzuk meg, amely a találmány szerinti zár egyik ki-Bí-, viteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra a zár oldalnézete a fedél eltávo­lítása után, a 2. ábra a szögemelő •• ól dalnézete,'• míg* íf 3. és 4. ábrákon; a szögemelőt és a büty­köt a két szélső helyzetben láthatjuk. $Q A (2) retesz (1) kivágásával a (4) pecek körül forgatható kétkarú (5) szögemelő csapszerű (3) nyúlványa kapcsolódik. A zár kilincsdióján ismert módon (6) bü­työk van, melyet a (7) csavarrugó tart í5 az 1. ábrán feltüntetett helyzetében, amely helyzetben a kilincsdió (8) nyúlványa a zár tokjaihoz támaszkodik. Az 1. ábrán a (2) retesz középhelyzeté­ben van, amikor csappantyúként műkő- 50 diik. Ennek megfelelően az (5) emeltyű is középhelyzetében van. Az emeltyű két karját eredmény vonallal feltüntetett kö­zépvonalaik jelzik. A (13) kar végén van a (3) nyúlvány, míg a másik kar, mely- 55 iiek középvonalát (9) jelzi, a (4) pccekkel koncentrikus (10) henger felül et ben végző­dik. Ennek az emelőkarnak (11) oldat­felülete a másik (13) emelőkar alatt van. A rajz 1. ábráján feltüntetett közép- fíO helyzetben a (6) bütyök szabad vége a (9, 1.1) emelőkar közvetlen közelébe nyúlik, de nem érinti a (10) hengerfelületet. A kilincs lenyomásakor a (6) bütyök (7) rugója ellenében a (.12) nyíl értelmében. 65 fordul el és e«.zel ez a bütyök a kétkarú (5) emelő (11) oldalfelületével jut érint­kezésbe és ezt az emelőt (4) forgáscsapja körül úgy forgatja el, hogy a pecekszeríí (3) nyúlvány a (2) reteszt, amelyik csap- 70 pantyúként működik, a zár tokjába búzza; az emelő és bütyök e helyzete a 3. ábrán látható. Ha azonban a (2) reteszt a hozzátartozó kulccsal toljuk ki a zár tokjából, azért, hogy a zárat bezárjuk, 75 akkor -äs ,(S) emeltyű ezáltal az ellenkező

Next

/
Thumbnails
Contents