122642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színtartó festékek előállítására

Meg-jelent 1940. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI mitfSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 1 22642. SZÁM. IV/F. OSZTÁLY. — F. 8415. ALAPSZÁM. Eljárás színtartó festések előállítására. I. G. Farbénindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1938. évi június hó 1-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi június hó 7-ike. Ügy találtuk, hogy jó színtartóságú festéseket kaphatunk, ha oly oxinaíto­jxazolok, -tiszolok vagy -imidazolok szul-i onsavait, illetve ezeknek sóit, amelyek 5 i heterociklusos gyűrű C-atomján vala­mely szubsztituált vagy bem szubszti­. uált, diazotálható aminocsoportot tar­talmazó aromás szénhidrogéngyökkel /annak behelyettesítve, a rostra fei-10 /isszuk, diazotáljuk és önmagával kap­csoltatjuk. Az önkapcsolódást akként foganatosíthatjuk vagy tökéletesíthet­jük, hogy a diazotáló-iürdőt savtompító­izerekkei kezeljük, vagy utólag lúgos 15 kémhatású fürdőt alkalmazunk. Jelen eljárásnak az 552926. számú né­met szabadalmi leírásból, ismert eljárás­sal szemben, amelynek értelmében old­hatatlan azofestékeket a roston az oxi-20 karbonsavak aminoarilidjeinek önmagá­val való kapcsolásával állítunk elő, to­vábbá a Prof. J. S. Turski leírásából (Melliand's Textilberictrte 1937. XVIII. sötét, 1. kiadás, 75. oldal) ismertté vált, 25 a 2,3-oxinaftoesavarilidsor önmagukkal kapcsolódó festékeivel szemben az a nagy előnye, hogy a komponenseket a rostra semleges vagy gyengén savanyú oldat­ban is rá vihetjük. Ennek folytán az el-30 járást állati rostokon is foganatosíthat­juk a rostok megsérülésének a veszélye léikül. Az új eljárás továbbá a festés menete­lek különös biztonságával tűnik ki. 35 Ha oly tipusú vegyületeket haszná­unk, melyeknek általános képlete melyben (X) oxigént, ként vagy amino­csoportot jelent, (R) pedig valamely helyettesített vagy nem helyettesített, 40 diazotálható aminocsoportot tartalmazó aromás szénhidrogén gyököt jelent, e vegyületeknek cellulózarostokhoz való felhúzási képessége alapján lehetővé vá­lik, hogy cellulózán és regenerált celluló- 46. zán, valamint e rostoknak állati rostok­kal való keverékén oly festéseket kap­junk, melyeknek igen jó a színtartóssá­guk nedves úton való kezeléssel és dör­zsöléssel szemben. 50 1. Példa. 30 rész viszkózából készített műrostot és 70 rész gyapjút tartalmazó kevert­fonal 1 kg-nyi mennyiségét 1 óráig 85 C°-on oly oldatban kezeljük, mely 55« 24 liter fürdőben a 193350. számú nemeit szabadalmi leírás 1. példája értelmében előállítható

Next

/
Thumbnails
Contents