122583. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső

Megjelent 193». évi december hó lő-én. MAGYAR KIRÁLYI *••! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122583. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. P. 9251. ALAPSZÁM. Villamos kisütőcső. N. V. Philips' Gloeilampeiifabrieken cég-, Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1938. évi február hó 10-ike. Németalföldi elsőbbsége 1937. évi február hó 12-ike. 5 10 A találmány villamos kisütőcső, mely­nek négy vagy több, a katóda és anóda között levő elektródája van és amely külö­nösen arra alkalmas, hogy egyidejűleg több feladatot teljesítsen, ami pl. ú. n. ke­verőcső, nevezetesen hexoda, pentagrid vagy októda esetén fordul elő. A talál­mány ezenfelül ilyen csővel ellátott beren­dezés. Felismerték már annak szükségét, hogy e csövek alkalmazásánál a töhib feladatot teljesítő elektródákat egymástól lehetőleg jól kell árnyékolni. így javasolták hexo­dákban és efféle csövekben az oszcillátor-15 elektródák és a bemenő-vezérlőrács között védőrács elrendezését, továbbá ismertették már keverőicső'ben pl. néhány lemezeeske vagy rudacska alakjában kialakított osz­cillátoranóda elrendezését az oszcillátor-20 vezérlőrácson belül és különösem az ár­nyékolás ,] £IVÍ tits MTci e vezérlőrács részei­nek előállítását tömör anyagból. Azt találtuk, hogy ezek a megoldások elégséges mértékben nem kielégítők és si-25 került is, ezzel a tárggyal kapcsolatosan végzett körülményes vizsgálatok után e probléma gyakorlatilag igen használható és előnyös megoldását találnunk. E célból a találmány szerint katódával, anódával 30 és négy vagy több közöttük elhelyezett elektródával ellátott villamos kisütőcsőnél a katódából kilépő elektronokat a katódá­hoz legközelebbi elektródának a katódá­val párhuzamosan haladó részei révén 35 vagy pedig oly szervek révén, melyek ez elektróda közvetlen közelében vannak és a katódával párhuzamosan vannak elhe­lyezve, legalább négy nyalábbá egyesítjük, mimellett a nyaláboló elemekhez közvetle­nül csatlakozóan vagy ez elemek részei- 40 ként ernyőket akként helyezünk el, hogy az egyes nyalábok áramai egymásra ha­tást kifejteni nem, tudnak. Ezzel lehetővé válik töibb nyalábot a lámpa révén telje­sítendő feladatokhoz, más nyalábokat pe- 45 dig más funkcióikhoz hasznosítani, mimel­lett az egyes nyalábok egymástól élesen elkülönödnek. Javasolták már a katódálból kilépő elektronok egyesítést oly nyalábokká, 50 melyeknek hossziránya a katódával pár­huzamos; ez esetben azonban egymástól élesen elkülönített nyalábokról nem lehe­tett szó. Azt találtuk ugyanis, hogy ama külön- 55 böző funkciókhoz való, teljesen zavartalan alkalmazás eléréséhez, melyekhez a cső rendeltetve van, elsősorban szükséges, hogy a négy vagy több nyalábbá egyesí­tett elektronok a csövön át befu- 60 tott pályán egymást ne befolyásolják. Ezt lapos katóda alkalmazásával érhetnők el, melyet csupán két, egymással szemközti oldalán használunk és melynél az egyik oldalon kilépő elektronokat az egyik fela- 65 dat számára, a másik oldalon kiilépő elektronokat pedig a cső más feladata számára alkalmazhatnánk. Azonban el­tekintve attól, hogy ezek az elektronára­mok egymást csupán akkor nem befolyá- 70 solnák, ha kettőjük között, pl. a katóda mellett tökéletes elektrosztatikai árnyé­kolást alkalmazhatnánk, ez a módszer

Next

/
Thumbnails
Contents