122561. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a benzinszintézishez alkalmazott katalizátorok regenerálására

Megjelent Í939. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI #PBl| SZABADALMI BTRrtSAÖ SZABADALMI LEÍRÁS 123561. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — B. 7309. ALAPSZÁM. Eljárás a benzinszintézishez alkalmazott katalizátorok regenerálására. Ruhrchemie Aktiengesellschaft cég-» Oberhausen-Holten (Németország). Pótszabadalom a 119577. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1937. évi augusztus hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi október hó 6-ika. A törzsszabadalom eljárást véd olyan katalizátorok regenerálására, melyek ben­zinnek szénoxid és hidrogén keverékeivel végzett szintézisére alkalmasak. Isimere-5 tes, hogy ezeknek a katalizátoroknak hatásossága bizonyos üzemidő multán olyan nagy mértékben csökken, hogy fel­dolgozásuk már csak az anyagnak savak­ban való feloldása és a katalitosan ható 10 fémeknek ezt követő újbóli kiesapása út­ján lehetséges. A törzsszabadalom 1. igénypontja szerint a kimerült katalizá­torokat, mielőtt azokat teljesen új feldol­dozás oéljából savakban oldanánk, először 15 300 C°-on és ennél magasabb hőmérsékle­teken áramló hidrogénnel kezeljük. Ezzel a munkamóddal a szintézis folyamata közben a katalizátorban lerakódott szer­ves anyagokat oly módon távolíthatjuk el, 20 hogy egyrészt ezeket az anyagokat magu­kat értékes paraffinokként termeljük ki, másrészt a kontaktanyagot minden za­varó szerves vegyülettől teljesen megsza­badítjuk. 25 Azt találtuk már most, hogy a kimerült katalizátornak hidrogéntől eltérő gázok­kal való kezelése is használható eredmé­nyekre vezet. Így pl. a kimerült kataliizá­toranyag felett 300 Cot meghaladó hő-30 mérsékleteken, előnyösen azonban 350 és 400 C közötti hőmérsékleteken közömbös gázokat és gőzöket, pl. nitrogént, szén­savat vagy gőzt vezethetünk el. A szer­ves vegyületek eltávolításához szükséges 35 idő ebben az esetben is egyrészt a kezelési hőmérséklettől és másrészt a gázok áram­lási sebességétől is függ. A kontaktot az említett anyagoktól már fél órán belül megszabadíthatjuk, ha a gázokat 350 C-tól 400 C-ig terjedő hőmérsékleteken 50—60 40» liter/óra és em2 áramlási sebességgel ve­zetjük el. Ezt az időtartamot az áramlási sebességnek további fokozásával és a hő­mérsékletnek megfelelő további fokozásá­val megrövidíthetjük. 45-A törzsszabadaloni védett munkamód alkalmazásával, mely szerint kezelési gázul hidrogént használunk fel, azért lehet jobb eredményeket elérni, mert a lerakó­dott szerves vegyületeket a kontaktanyag- 50» ból különben azonos feltételek mellett hidrogénnel gyorsabban lehet eltávolítani, mint nitrogénnel vagy szénsavval. Az üzemviszonyok azonban olyanok is lehet­nek, hogy előnyösebb lehet hidrogén 55-helyett az említett közömbös gázoknak, illetőleg gőznek alkalmazása. További kí­sérletek azt mutatták, hogy közömbös gázok vagy gőz helyett hidrogéntartalmú gázkeverékek is használhatók. Vízgőz al- 60= kalmazésának, illetőleg vízgőz adagolásá­nak a kezelési gázokhoz még az az előnye, hogy a kontaktanyag a vízgőz oxidáló tulajdonságai folytán öngyulladó tulajdon­ságait elveszíti. Az anyag vízgőzzel való 65 kezelés után az öngyulladás minden ve­szélye nélkül a levegővel érintkezésbe hozható. , A találmány szerinti eljárás a legkülön­bözőbb módon használható, amikor is az 70 egyes munkafeltótelek mindenkor azi eigyes esetekben uralkodó viszonyokhoz alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents