122552. lajstromszámú szabadalom • Közvetítőberendezésű távíróberendezés távirókkal és lyukgatott szalagú adókkal

Megjelent 1939. évi december hó lő-én. MAGTAR KIRÁLYI W^HiÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122552. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. L. 7394. ALAPSZÁM. Közvetítőberendezésű táviróberendezés távírókkal és lyukgatott szalagú adókkal. <Q. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég", Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1938. évi június hó 20-ika. Németbirodalmi elsőbbsége 1937. évi június hó 22-ike. A találmány olyan közvetítőberendezé­ses táviróberendezés, melyben a részt­vevőbelyek távírókkal és önműködően dolgozó adóberendezésekkel, úgynevezett 5 lyukgatottszalagű adókkal vannak el­látva. Az ismeretes ilyen berendezésekben a résztvevőik távírói, az összeköttetés széj­jel választásánál, megállíttatnak. Ekkor 10 az a veszély áll fenn, hogy az összekötte­tés időelőtti széjjel választásánál a lyuk­gatottszalagú adó tovább fut és ha az il­lető résztvevőt felhívják, a hívó résztvevő a lyuikgatottszalagú adóról lefutó híradás 15 maradékát megkapja. A tialálmáiny szerint ennek meggátlá­sára, a résatvevővezeték bekapcsolt álla­potának megszüntetésével, ami pl. isme­retes módon áramirány megfordítással 20 történik, a távíróval együtt a lyukgatott­szalagű adót is megállítjuk és annak is­mételt bekapcsolása kézzel való kapcsoló­művelettől, pl. billentyű zárásától van függővé téve. 25 A rajz a találmány egyik kiviteli alak­jának kapcsolási vázlatát tünteti fel. Összeköttetés létesítésére, a résztvevő az (AT) hívóbillentyűt lenyomja. Ezzel az (a, b) vezetéken át a közvetítőberen-80 dezéshez menő áramkör záródik. Ekkor a (P) relé nem jön működésbe. A közvetítő­hivatalban az összeköttetés létesítése után, ismert módon, az (a, b) vezetékben az áriamirányt megfordítjuk. A (P) relé, 35 most (p) érintkezőjét zárja, úgyhogy a (H) relé gerjed, a (hl, h2) érintkezővel a távírói (M) motorját bekapcsolja és a (<h3) érintkező átkapcsolása révén a távíró (SK) , adóérintkezőiét és (EM) vevőmágnesét szabaddá teszi. Ha most a résztvevő a 40 lyukgiatattsizíalagú adót üzembe akarja he­lyezni, akkor az (EíT) bekapcsoló billen­tyűt megnyomja, amiáltal a (K) relé működik és (K3) érintkezőjével magát gerjesztve tartja. Ekkor a (K) relé (KI, 45 K2) érintkezői a lyuikgatottszalagú adó (LM) motorját bekapcsolják;. A lyukgatott. szalagú adó (LSK) érintkezője a távíró­jelek kibocsátására való. Ha a közvetítő hivatalban az összeköt- 50 tetést megszakítjuk, a (P) relé fegyver­zetét megint átfekteti, minthogy az áram­irány az (a, b) vezetékben változik, A (p) érintkező tehát megint nyílik, a (H) relé legerjed, úgyhogy a (hl, h2) érintkezők 55 a (K) relét kikapcsolják. A motorok nyu­galomban, maradnak. Ha most a közvetítő hivatalban új ösz­szeköttetést állítunk elő, úgyhogy a (P) relé (p) érintkezőjét megint zárja, akkor 60 a távíró (M) motorja, a (H) relé révén, megint bekapcsolódik. A (K) relé és ezért a lyukgatottszalagú adó (LM) motorja azonban addig nem; gerjedhet, míg az (ET) billentyűt megint le nem nyomjuk. 65 A találmány a leírt berendezésre nincs korlátozva. így, pl. lehetséges, olyan lyukgatottszalagű adóiknál, melyekben az adóberendezés, kapcsolómágnes révén, ál­landóan futó hajtóiművel van kapcsolva, 70 ezt a mágnest az (ET) billentyű segélyé­vel bekapcsolni és saját! érintkezőjét ger­jesztve tartani, úgyhogy külön relése nincs szükség. E berendezéssel, ha gon-

Next

/
Thumbnails
Contents