122505. lajstromszámú szabadalom • Villanó fénnyel égő lámpa, különösen fényképezési célokra

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132505. SZÁM. Vll/h. (IX./f.) OSZTÁLY. — T. 6181. ALAPSZÁM. Villanó fénnyel égő lámpa különösen fényképezési célokra. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin. A. bejelentés napja 1938, évi május hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1937. éri május hó 25-ike. A különösen fényképezési célokra való oly villanó fényű lámpák gyártásiánál, amelyekben akiinikusan hatásos fény lé­tesítése végett könnyen lángralobbanó 5 huzal- vagy főliaialakú fónyfejlosztőt zárt, oxigént tartalmazó burában helyez­nek el, a gyakorlatban eddig leginkább; alkalmazott gáznyomás körülbelül %—Vs légkörnyomás volt. A fényt fejlesztő 10 anyag elégetéséhez szükséges oxygén­írnennyiséget e lámpáknál rendszerint izzólámpákhoz hasonló, körte- vagy gömb­alakú üvegburákban helyezték cl, me­lyeknek térfogata 100, 200 ós ennél több 15 cm3 volt. Nagyobb nyomások esetén at­tól tartottak, hogy az üvegburák elreped­nek, Utaltak ugyan már arra, hogy az oxygén nyomásának növelése az elégés sebességét fokozza és hogy 760 mm hi-20 ganyoszlopnyomáis a villanó fényű lám • pák meggyúlási idejét csökkenti, azonban a robbanás veszélyének eddigi kiküszöböl­hetetlensége miatt ilyen nyomású villanó fényű lámpákat a gyakorlatban rendsze-25 reisen nem gyártottak. A találmány abból a felismerésből in­dul ki, hogy az elégés terében az oxigén nagy nyomása nemcsak a meggyúlás idejét csökkenti, hanem jelentékenyen 30 jobb fénykihatást is biztosít, mint az ala­csonyabb nyomás és hogy ilyen nagyobb nyomást csak akkor alkalmazhatunk, ha az eddig szokásosaknál kisebb burákat használunk, minthogy ezeknek a robbanás 85 alatt fellépő belső túlnyomással szemben jelentősen nagyobb ellenálló-képességük van, mint az eddig szokásos nagyságú bu­ráiknak. Hosszú kísérletsorozatuk alapján, amelyeknél különböző buranagyságú és különböző nyomású töltéssel készült vil- 40 ianó fényű lámpákat égettünk, a követ­kező általános, eddig ismeretlen és a vil­lanó fényű lámpák gyártásakor figye­lembe nem vett fizikai felismerésekre ju tottunk. 45 A fényfejlesztő anyag bizonyos tömegé­nek aktinikus hatása annál nagyobb, mi­nél gyorsabban éghet el az anyag teljes egészében. Ennek oka valószínűen az, hogy igen gyors elégéskor a testek igen 50 magas, tehát az aktinikus sugárzás szem­pontjából kedvező hőmérsékletre hozha­tók, míg lassú elégéskor az égési folya­mat közbeni sugárzás következtében be­álló energiacsökkenés akadályozza ily 55 szélsőséges hőfokok elérését. A körülbelül atmoszférikus nyomású töltésnek azon­ban az a hatása, hogy nemcsak a meg­gyulladást, hanem magát az, elégési folya­matot is meggyorsítja. Ügy találtuk, hogy 60 760 mm higanyoszlop és ennél nagyobb nyomású oxygéntöltés robbanásszerű el­égésekor keletkező nyomások villanó fé­nyű lámpák használata közben veszélyte­lenek, ha egyidejűleg oly nagyságú bu- 65 rakat alkalmazunk, melyeknek köbcenti­méterben kifejezett térfogata a fényfej­lesztő anyag milligrammokban mért sú­lyához viszonyítva az 1:1 értéket nem haladja meg. A térfogat köbcentimíéterei- 70

Next

/
Thumbnails
Contents