122502. lajstromszámú szabadalom • Visszajelentő berendezés irányitottan sugárzó rádióadókhoz

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI WF^M SZABADALMI BffiÓSl» SZABADALMI LEÍRÁS 132503. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. — T. 6067. ALAPSZÁM. Visszajelentő berendezés irányítottan sugárzó rádióadókhoz. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. HL, Berlin. A bejelentés napja 1937. évi december hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 8-ika. Rádióirányítással dolgozó, a ködben való leszállást megkönnyítő berendezések irányítottan sugárzó adójának ellenőrzése végett az adó kimenőkörében, illetőleg a 5 kábelvezeték bemeneténél a nagyfrek­venciájú energia egy részét egyenirányit­ják és ellenőrzőkészülékbe vezetik. Az e célra eddig használt berendezések távol­ról sem felelnek meg mindazoknak a kö ve-10 telmenyéknek, amelyeket a légi jármüvek leszállása szempontjából fontos adók ellenőrzésével szemben támasztanak. A visszajelentőberendezésnek az a feladata, hogy az adó- és a modulálóberendezések 15 nagyfrekvenciájú részének üzemellen­őrzésén kívül azoknak a vezetékeknek az üzemi állapotát is ellenőrizze, amelyek az adóból a kábelen át az antennához mennek. 20 Ismeretesek olyan berendezések, ame­lyeknél az adó kimenőkörének valamely 1 vezetékösszekötés megszakadásakor be­következő elhangolása a visszajelzőfe­szültség csökkenését okozza. Ilyen kap-25 csolást mutat az 1. ábra. E berendezésnek az a lényeges hátránya van, hogy a vissza­• jelentőfeszültség nagy mértékben függ a kábel hosszától és a dipól hosszától. A találmány értelmében az adó modu-30 Iáit nagyfrekvenciájának egyrészét egyen­irányítjuk és ellenőrző műszerbe úgy vezetjük, hogy ez a kisfrekvenciájú váltó­feszültség vagy maga megy át az ellen­őrzendő összekötéseken, vagy pedig azt 35 az ellenőrzendő összekötéseken átveze­tett, pl. helyi feszültségforrással létesített <•-.• segédáram vezérli. Ily módon mindazokat az összekötéseket ellenőrizhetjük, ame­lyeknek sértetlen fennállása fontos. A találmány szerinti megoldás néhány 40 kiviteli alakját a rajz ábráiban mutatjuk be. A visszajelzőberendezés egyik egyszerű kiviteli alakját, amely azonban az össze­kötő vezetékek valamelyikében fellépő 4& rövidzárlatot nem jelzi kellő biztonság­gal, a 2. ábra mutatja. A földdel szemben szimmetrikusan elrendezett (b) adókör (a) kimenetéből az egyik oldalon modu­lált nagyfrekvenciát veszünk le és a (c) 50 egyenirányítóba vezetjük. E cső anód­körében keletkező hangfrekvenciájú vál­tófeszültséget a (d) átvivőn vesszük le és azután az ellenőrzendő összekötővezeté­kekre kapcsoljuk. A 2. ábrabeli kiviteli ős­alaknál ez a hangfrekvencia a (d) átvivő szekunder oldalán, az (e) fojtótekercsen, az (f) tápvezetéken, a (g) dipolvégen, a (h) visszvezet éken, az (i) összekötő fojtó­csévén, a (k) vezetéken, az (m) dipolfélen, QQ, a második (n) tápvezetéken és az (o) fojtótekercsen át jut a visszajelentőkészü­lékbe. Mivel a (h) és (k) vezetékek a cső­alakban kiképezett dipólokon belül hang­frekvenciára szigetelten vannak vezetve 65 és mindenkor a dipolfelek végeivel össze vannak kötve, már az egyik dipól csúcsá­nak letörése is a hangfrekvenciás vissza­jelentő kört megszakítja és ezzel riasztó áramkört működtet. Ha a modulátor, 70 vagy a nagyfrekvenciájú energia kihagy, akkor a visszajelentőfeszültség nullára csökken. Ha az (i) csillapítótekercset ellenállással helyettesítjük, vagy pedig

Next

/
Thumbnails
Contents