122499. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék a föld megmunkálására

Megjelent 1939. évi december hó 15-ón. MAGYAR KIEALY1 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS í 22499. SZÁM. X/a. (X/h.) OSZTÁLY. — S. 17S56. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék a föld megmunkálására. Szűcs Lajos szaktanácsadó, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 6-ika. Szabadalmi igények: 1. Eljárás a földnek megmunkálására, az­zal jellemezve, hogy a földet körforgó és fogakkal ellátott oly tárcsával ha­sítjuk föl, melynek síkja a föld felü- so létével 90 foknál nagyobb vagy kisebb szöget képez és a felihasított földet csigamenetes vagy légcsavairszerű szárnnyal forgatjuk és poíhanyítjük. 2. Készülék az 1. sz. igénypontban mégha- 35 tározott eljáráshoz, jellemezve oly kör­forgó tárcsával, melynek kerületén fo­gak vannak. 3. A 2. sz. 'igénypontban meghatározott készülék kiviteli álakjia, azzal jellé- 40 mezve, hogy a fogak cserélhetők és. beállíthatók és mindkét végük a met­szésre használhatóan van kiképezve. 4. A 2., 3. igénypontban méghatározott készülék kiviteli alakja, jellemezve 4& acélból vagy más fémbal készült fo­gakkal. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: «ír. ladoméri Szmertnik István m. kir. szál), bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V-, Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató. A találmány szerint a földnek minden néven nevezendő megmunkálásait eredmé­nyesen és gyorsan lehet elvégezni egy a mellékelt rajzon feltüntetett körfűrésszel. 5 Egy vagy több ily készülék egymás mellé vagy ferdén egymás mögé a tengelyen úgy van elhelyezve, hogy ai földiét ferdéin ha!­sítsa, vagyis a fűrészfogakat hordozó tár­csa síkja a föld felületével 90 foknál |na-10 gyobb vagy kisebb szöget képez és bármily erőivel, tehát akár gépi. kézi vagy állati erők igénybevételével hajtva gyor­san működük és tetszés szerinti mélységre állítható. Az időijárás nem befolyásolja a 15 föld gyors megművelését és mindenkor ki­sebb enő igénybevételével gyorsabb mun­kát Lehet elérni, mint az eddigi szántással vagy kapálással. A készülék fogai kicserélhetőik. és mind-20 két végén használható acéllemezekből van­nak készítve. A készülékhez: még a mellé vagy mögé szerelt íöldfordító tartozik, mely egyszerű csigamenet vagy légcsavarszerű szárny is lehet, mi a felvágott földet hal-25 mokba fordítja és porhanyítja.

Next

/
Thumbnails
Contents