122483. lajstromszámú szabadalom • Kengyel villamos szabad vezetékekhez

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122483. SZÁM. VII/g-. OSZTÁLY. — F. 8462. ALAPSZÁM. Kengyel, villamos szabadvezetékekhez. Feltén és Guilleaume kábel-, sodrony és sodronykötélgyár Tt. Budapest, mint a Feltén & Guilleaume Carlswerk A. G. köln-mülheimi cég- jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi július hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 23-ika. A találmány tárgya kengyel villamos szabad vezetékeknek szigetelőkön, való meg­erősítésére. A megerősítő kengyel fémből, pl. alumíniumból, vagy szigetelőanyagból 5 pl. melegen sajtbolt préisanyagból készít­hető. Kampóalakú végein a vezeték irá­nyába eső tölcséralakú nyílásai vannak, melyekben a vezeték rugalmas anyagból való beitebek segítségével rögzíthető. A ve­no zetéknek a kengyel két vége közötti darab­ját védő lemezzel láthatjuk el. A rajjz 1. és 2. ábrája felülnézetben és oldal­nézetben mutatja, hogy a találmány sze-15 rinti kengyel segítségével miképpen erő­sítjiük meg a vezetéket a szigetelőn. A N 3. és .4. ábra a kengyel végét vezeték és betét nélkül, az 5. és 6« ábra a betéteit külön és a 2o 7. és 8. ábra magában a vezeték védőle­mezt felülnézetben, illetve oldalnézetben ábrázolja. A bemutatott kiviteli példánál az (a) vezetéket a (b) szigetelőn fémből vagy 25 szigetelő anyagból való (c) kengyel segít­ségével erősítjük meg, melynek kaimpósze­rűen hajlott és (d) tölcséralakú nyílások­kal ellátott (e) végei vannak. Az (a) vezeté­ket a (d) nyílásokban (f) hosszanti hasí-30 tékkal, valamint a (g) erősítéssel bíró (h) kúpos betéttel rögzítjük, mimellett a (h) betétek (f) hosszanti hasítéka az (e) ken­gyelvégek (m) hosszanti hasítékához ké­pest 180"-kai elfordított. Az (e) kengyel­végek között (i) vezeték védőlemezt alkal- 35. mázunk, melynek végei az (e) kengyel­végek megfelelő (1) kivágásaiba illenek bele. Szabadalmi i<g\&ny poritok: 1. Szerkezet villamos szabad vezetékeknek 40 szigetelőkön való megerősítésére, me­lyet fémből, vagy szigetelőanyagból való oly (e) kengyel jellemez, melynek kam­póalakúan hajlott (e) végeiben a veze­ték irányába eső (d) tölcséralakú nyí- 45 lások vannak, melyekben az (a) veze­téket rugalmas anyagú, kúpos (h) betét­darabok rögzítik. 2. Az 1. igénypontban védett kengyel ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a 50 (h) betéítdaraboknak hosszanti hasítékai és végeiken (g) erősítései vannak. 3. Az 1—2. igénypontok bármelyikében védett kengyel kiviteli alakjia, azzal jel­lemezve, hogy a (h) betétdarabok (f) 55 hosszanti hasítéka az (e) kemgyelvégek (m) hosszanti hasítékához képest elvan fordítva. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyikében vé­dett kengyel kiviteli alakja, azzal jellte- 60 mezve, hogy az (e) kengyelvégekben az (i) vezeték védőlemez (k) végeinek fel­vételére1 alkalmas mélyedések vannak. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. l'allas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents