122462. lajstromszámú szabadalom • Kalapácsmalom

Megjelent lí)o9. évi december hó 15-én. ÍA&YAR KIK.ALY1 5 SZABADALMI BffiÓSÁO SZABADALMI LEÍRÁS 123463. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — K. 14123. ALAPSZÁM. Kalapácsmalom. Kalmár Mihály oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi október hó 13-ika. Ismeretes, hogy a haszonállatok a szoká­''" sos módtom, durván szecskázott állapotban megetetett zöldtakarmányt csak részben emésztik meg. Az is ismeretes, hogy minél 5 messzebbmenő az aprítás, anná] jobban hasznosítható a zöldtakarmány, legjobban akkor, ha az aprítás oly fokú, hogy ki sebb-nagyobb számú elemi sejtekre is ki­hat, miután a sejtfalak által körülzárt és 10 ilyenkor kiszabaduló plazma teljes egészé­ben megemészthető. A zöldnövénynek a szokásos szecskázá­son lényegesen túlmenő gazdaságos aprí­tását a nagy víztartalom, gátolja. A gya-15 korta 90% köriili víztartalom zöldnövény­ből ugyanis a mindjárt az aprítás megkez­désekor felszabaduló nagymennyiségű víz, illetve nedv a növényrésziecskékkel elpépe­sedik, amiért is a finomra őrlő szerszámok 20 közötti terek eltömődnek, úgyhogy a ter­mék továbbítása és ezzel kapcsolatosan az aprítási folyamat is rövid idő után meg­szűnik. Megkísérelték már zöldnövények aprí-25 tását az ú. n. kalapáosnualmokban. A ka­lapácsimalom lényegileg forgó tengelyhez 1 kapcsolt, a tengelyre merőleges síkban lengethetőeii megerősített aprítószerszá­mokból és az egészet körülvevő, felületé-30 nek legialá-bbis egy részén lyuklgatott bur­kolópalástból áll. A burkolattal bezárt térbe vitt nyersanyagot az üzemközben Í ; sugárirányt! helyzietet felvevő szerszámok ütőhatással aprítják; a felaprított kész 35 terméket a palást nyílásain át sugár­irányban ventillátor szívja el. A rideg­ként viselkedő anyagok, pl. száraz takar­mány, szemestermények, kukoir icacső stb. őrlésére fölöttébb alkalmas kalapácsma­lomban azonban a zöldnövények aprítása- 40 kór előálló, rostdús pépszerű massza el­szívásra alkalmatlan, amiért is a palást nyílásai rövidesen eltömődnek, a munka­tér megtelik és a gép elakad. A találmány az egyszerű szerkezetű, 45-n agy teljesítményű és viszonylag kis mun­kaszügségletű kalapácsimalom olyan ki­képzésében van, amely alkalmassá teszi zöldnövény és egyéb nagy víztartalmú szilárd termény aprítására. 50-A találmány szerinti kalapácsmalomiiál a munkatér burkolatának az aprítószier­számoikkal széniben fekvő szakaszán mel­lőzve vannak az, egyébként alkalmazott, a terméknek sugárirányú eltávolítására 55. való nyílások: ellenfeezőleg, gondoskodás történik a termieknek tengelyirányú to­vábbítására, aminthogy a terméknek az aprítószerszámok, hatása alól való elvo­nása sem: történik sugár-, banem tengely- 60' irányban. Ennek elérésére az, ütőszerszá­mokon egy vagy több olyan felület van, amely a tengellyel zérustól és derékszög­től különböző szöget zár! be. A forgó szer­számok említett felületei a munkatérben 65 levő anyagrészeicslkékre, érintkezéskor, olyan erőhatást fejtenek ki, amelynek tengelyirányú összetevője van, tehát az anyagot az aprítással egyidejűleg ten­gelyirányban továbbítják is. Ennek meg- 70> felelőéin a nyersanyag bevitele a munka­tér egyik végén akár a paláston, akár a lezáró síkon elrendezett etetőnyíláson at történik, a kész termék pedig a munka-

Next

/
Thumbnails
Contents