122431. lajstromszámú szabadalom • Tagolt kazán függőleges rostéllyal

Megjelent 1939. évi december hó 15-én. MA6YAS KIEÁLT1 SZABADALMI BIEÓSÍ6 SZABADALMI LEIRAS 133431. SZÁM. Il/h. (V/e/3.) OSZTÁLY. — If. 31S8. ALAPSZÁM. Tagolt kazán függőleges rostéllyal. Dr. Neuberger Pál ügyvéd, Zagrreb. A bejelentés napja 1936. évi december hó 1-je. Jugoszláviai elsőbbsége 1936. évi június hó 19-ike. A találmány célja különösein központi fűtésekhez való gazdaságos kazánfűtés el­érése apró, silányabb kőszénnel, barna­szénnel, lignittel vagy fűrészporral. 5 Apródarabos barnaszén és másefféle fel­használására már különféle megoldásokat javasoltak, amelyek két csoportba sorozh hatók. Az egyik a fűtőiszerkezetet, tehát a rostélyt, a melegelvételre való saerke-10 aet elé helyezi, illetve a kazán éliőltt és attól függetlenül a jó elégés összes kellé­keivel ellátja. A különálló rostélyoknak, még pedig akár lánc-, akár pedig lépcsős­vagy ferderostélyoknak vagy hasonlóiknak 15 ebbő'l az elrendezési módjából nem adó­dott a kazánnal szervesen összefüggői egész és a kazánok szerkezeti tulajdonságai sem voltak jók bonyolultságuk, nagy méreteik, továbbá nehézkes kezelési módjuk, nehéz-20 kes fel- és leszerelhetőiségük, valamint cse­kély tartósságuk és nagy fenntartási költ­ségeik következtében. E rostélyokat nem hűtik vízzel. A másik csoportba tartozó kazánoknál 25 az a törekvés mutatkozik, hogy a kazánt a fűtőkészülékkel együtt építsék ki, még pedig úgy, hqgy a rostély, mint a kokszr tüzelésű kazánoknál, a kazánnak alkat­része maradjon. Ezeknél a kazánoknál a 30 nagynyomású kazánoknál nyert tapaszta­latokat értékesítették úgy, hogy már a tag kialakításával is nagy teret nyertek a láing szabad kifejlesztéséire, elérték továbbá a meleg levegőinek az elgázosítható alkat-35 részekkel való jó keveredését, a vízkerin­gésnek a kazánban való fokozását és ez­zel a hőátviteÜ együtthatónak a növelését. Az e csoportba tartozó megoldásoknál azonban a salak eltávolítása kedvezőtlen volt, mert a salak csak a szénbetáplálás 40» leállítása és a kazán kinyitása után húz­ható ki. Ennek az volt a kövétkezménye, hogy a kazánba hideg levegő lépett, az el­égés rosszabbodott ós a hatásfok is csök­kent. Azonkívül a megakadt tüzelőiainyagpt 45-gyakran kellett szítani. Hozzásülő salakkal elégető széninek a felhasználási lehetősége is csökkentve volt. A találmány szerint ezt a hátrányt úgy kerüljük el, hogy a közönséges rostély he- 50> lyett a kazánon, mint annak külön alkotó­részét, gázgenerátort alkalmazunk, amely a levegői át járatására hozzáöntött bordák­kal felszerelt függőleges vízhűtésű csöveik­nek két sorából vagy pedig függőlegesen és 55-íerdén elrendezett csöveknek egy-egy so­rából áll, ahol is a belsői csősor a kazán­tagok alkatrésze, míg a külső sor önálló függőleges rostélyt alkot. A találmány főként a félelgázosító tü- 60-zeilésen alapul, vagyis a kazán külön ré­szében a primer elégés ós a tüzeliólanyag elgázosítása történik, magában a kazán­ban pedig, szekunderlevegő) hozzávezeté­sével, szekunderelégés megy végbe és en~ 65. «dk következtében a kazánnak külön ré­sze, itt gázgenerátorként működik. A sa­lak és természetszerűleg a hamu is ma­gától hullhat ki, anélkül,, hogy a kazánt ki kellene nyitni. Minthogy a találmány] 70-szerinti kazánnál eliőbb következik be az elgáZQsított tüzelőanyagnak meleg levegő­vel való összekeverése és csak azután tör­ténik az elégés, ennek következtében a le­vegőfelesleg csekély, az elégési hőmórsék- 75» lat magas és a főiként sugárzás útján be­következő melegátmenet igen nagy. A tü­zelőianyagoszlop kisugározta meleget a víz-

Next

/
Thumbnails
Contents