122396. lajstromszámú szabadalom • Folyadékszivattyú különösen belső elégésű erőgépekhez való a tüzelőanyagot befecskendező szivattyú

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI «fflft SZABABALMI BIRÓSÍ8 SZABADALMI LEÍRÁS 122396. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — I). 3149. ALAPSZÁM. Folyadékszivattyú, különösen belső égésű erőgépekhez való, a tüzelőanyagot befecskendező szivattyú. Dai mler-Ben/i Aktieng-esellschaft, Stuttg-art-Uiiterturkheini. A bejelentés napja 1939. évi január hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1938. évi március hó 9-ike. A találmány folyadékszivattyúra, különö­sen belső égésű erőgépekhez való, a tü­zelőanyagot befecskendező szivattyúra, il­letőleg ily szivattyú beállító szerkezelére 5 vonatkozik, A találmány szerinti szerkezet célja ' azoknak a pontatlanságoknak ki­egyenlítése, amelyek a szivattyú megmun­kálásakor keletkeznek. Ily szivattyúnál eljártak már úgy, hogy 10 az egyes hengereket egymástól függetle­nül elállítható' perselyekkel vették körül. Az ilyen szerkezet azonban sokrészű, bo­nyolult és ezért drága. A találmány célja ennek a hátránynak kiküszöbölése. 15 A találmány értelmében a fenti hátrány kiküszöbölése végett a szivattyúk rézsútos vezérlőérlel ellátott dugattyúit palástjukon oly fogazással látjuk el, mely fogazás se­gélyével, a szivattyú dugattyúi, az azok 20 által szállított folyadékmennyiség pontos beszabályozása és a megmunkálásból eredő egyenetlenségek kiegyenlítése végett elfor­gathatok és határozott szöghelyzetben rög­zíthetők. Ezt a munkát a belső elégésűerő-25 gép beszabályozásakor célszerűen a próba­teremben végezzük. Ily módon a szállított mennyiség minden egyes dugattyúnál pon­tosan beállítható. E beszabályozás végett a dugattyúval összekötött és aizzal szeniben 30 el nem forgatható olyan fogasívet is al­kalmazhatunk, melynek oly finom osztása van, hogy az itt számbajövő igen kis szög­elfordulásokat is lehetőivé teszi. Ennek se­gélyével a dugattyúk rézsútos éleit a tü-35 zelöanyagot bebocsátó nyílásokkal szem­ben úgy forgatjuk el, hogy az egyes du­gattyúk szállítói ökelének kezdete egymás­tól függetlenül, pontosan beállítható. A he­lyesen beállított dugattyúkat célszerűen kí­vülről' kezelhető oly álílítócsavarral rögzít- é0 jük, amely a fogasívet és így az azzal összekötött dugattyút is rögzíti, Ennek a beállítószerkezefuek az az elő­nye, hogy a gyártásnál el nem kerülheljő megmunkálási pontatlanságok a szivattyú 45 beállításakor igen. egyszerű módon ós sza­batosan kiegyenlíthetőlk és hogy ez a be^ állítás kívülről, külön szerelési munka nél­kül, a legrövidebb időn belül foganatosít­ható. 50 A rajz a találmány szer inti szerkezet egy példakénti kiviteli alakját vázlatosan mutatja. Az 1, ábra a tüzelőiamyagszivattyú metszete, a 2. ábra az 1. ábra D—D vonala menti 55 metszet. A (10) tokban a tüzelőanyag bevezetésére (11) csatornák és a visszaáramló tüzelő­anyag vezetésére való (12) csatornák van­nak. A tüzelőanyagot bevezető csatorna- 60 ban (19) vezérlőltolattyú van elrendezve, amely a .tüzelőanyag mennyiségét, például a gázpedál mindenkori állásának, vagy a motor fordulatszámának, vagy a vissza­áramló tüzelőanyag mennyiségének függ- 65 vényében szabályozza, A (15) szállítódu­gattyúkat a hengerek furataiban a (36) bü­työkkel ellátott (16) bütykös tengely moz­gatja, A dugattyúkat egyrészt a (34) rugó­tányérra, másrészt a (35) rugőtányérra fel- 70 fekvő (33) rugók a (36) bütyökre szorít-

Next

/
Thumbnails
Contents