122378. lajstromszámú szabadalom • Csuklópánt, főleg árnyékszékekhez és hasonlókhoz

Megjelent 1939. évi december lió I-éá. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122378. SZÁM. XXI/b. OSZTÁLY. — P. 9460. ALAPSZÁM. Csuklópánt, főleg árnyékszékekhez és hasonlókhoz. Price Williani kereskedő, Waverley, Sydoey mellett. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 26-ika. A találmány csuklópánt, fedelekhez és ha sonlókhoz, különösen árnyéfcszékíede­lekhez, és -gyűrűkhöz.. A 'csuklópánttal pl. az árnyékszékfedeiet tetszőleges haj-5 lásszög alatt lehet beállítani, amely helyzetben az mindaddig megmarad, amíg azt kézzel más helyzetbe nem hoz­zuk. Ezzel a fedél leesését és'az ezzel oko-1 zott zajt, valamint ;a berendezés megsérü­lő lését meggátoljuk. j A találmány abban van, hogy az egyik esuklópá'ntrószben előugró részek vannak, melyek egy vagy két felületteli egy vagy két rugózó szervnek támaszkodnak, me-15 lyek a csuklópántrészre úgy fejtenek ki forgatónyomatékokat, hogy ez á rész min­den hajlásszög alatti helyzetben, amelybe azt kézzel hozzuk, nyugalmi helyzetiben ' marad. Előnyösen az előugró rész és a ru-20 gózó szerv között legalább egy golyó vagy hasonló ivan elrendezve. A rugózó szerv rugózó ereje, célszerűen, beállítható, hogy az könnyen a csuklópánt mozgat­ható részén megerősítendő tárgy súlyá-25 hoz, legyen igazítható. A szerelés meg­könnyítéBe céljából az egyik csuklópánt­részt körhagyó vagy hasonló révén erősít­hetjük meg úgy, hogy e csuklópántréisz, mindkét résznek a forgástengely szerint 30 való kiigazítása céljából a második rész­hez képest elállítható. Golyók helyett az egyik csuklópántfél előugró része és a rugózó1 szerv (között csuklókat, görgőket vagy hasonló szerve-35 ket is alkalmazhatunk. A két csuklópáintrész közötti, kölcsönös mozgás mértéke alkalmas ütközők révén korlátozható. Ha szükséges, hogy a közös tengely körül több tárgy forogjon, úgy a közös tengelyben több csuklópántcsoport tt) rendezhető el. A rajz a találmány több példaképein kiviteli alakját mlutatja, az 1. ábra árnyékszékgyűrűhö'z és -fedélhez való, szétszedett kettős csuklópántnak 15 távlati nézete; a| 2. ábra a helytálló csuklópántfél nézete, részben metszete, felemelt árnyékszékgyű­rűnél; a 3. ábra hasonló nézet, felemelt fedélnél 50 és zárt gyűrűnél; a 4. ábra megfelelő oldalnézet és metszet: az 5. ábra a helytálló csuklópáiitfél módo­sított kivitelének nézete, részben met- 55 szete. A nem mozgatható (6) csuklópántrószek oly konzol alakúak, melynek (7) fenekén két (8) horony van, melyekkel' a (6) rész a (10) megerősítőrész (9) fejére lesz tolva, 60 mely ,{10) rész ai (6) részeknek, pl., az ár­nyékszékcsésze hátsó részén való megerő­sítésére való. A (10) résznek és ezáltal a (9) fejnek is elforgatásával a szerelésnél ia csuklópánt könnyen |a dielyes forgás- 65 tengelybe hozható. Mindegyik (6) esuiklópántrésziiek kör­alakú (11) kivágása, ürege van, melyet a (12) harántfal szakít meg. A (11) üreg kö­zepén a (13) agy van, melynek csavarme- 70 netes nyílásába a (14) csavar csavarható. A (6) csuklópántrószhez a '(15) hüvely csatlakozik, amely a középen lyukkal el­látott (16) hollandi csavaranyával van lezárva. 75 A mozgatható ,(19) csuklópántrész (18)

Next

/
Thumbnails
Contents