122341. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés képek reprodukálására

2 lSáSlMl. felfogó fényelektromos cellát, (fotocellát), végül a fényt a fényforrás és a fotocella között tetszés szerint választott helyen meg­meg&zákító készüléket foglal magában. A 5 fotocellából kiinduló villamos impulzusok­nak tehát a megszakítás szaporaságától függő frekvenciájuk lesz, amplitúdójuk pedig a megvilágított képrészről visszaverődő vagy szétszóródó fénymennyiség szerint váltó-. 10 zik. Az így kapott impulzusok pl. elek­troncsövekkel megfelelően felerŐKÍlhetők és a felerősített villamos energia a képiét re­produkáló festékszóró szelepének vezérlé­sére használható. 15 A berendezés akként is foganatosítható, hogy az eredeti kép és a reprodukciós fe­lület síkban vannak kifeszítve és a ta­pintó szerkezetet és a festékszórót e sí­kok felett sík pályákon vezetjük végig. 20 Ez esetben a fényelektromos tapintó szer­kezet pl. egyenes vezeték mentén tolódhat el, miközben a vezeték maga az eredeti kép síkjával párhuzamos síkban körmoz­gást végez. A villamos vezérlésű íesték-25 szóró ugyancsak egyenes vezeték mentén mozog, amely a reprodukciós felülettel. párhuzamos síkban körforgást végez. Ek­kor a fényelektromos tapintó szerkezet és a festékszóró az eredeti képpel, illetőleg a 30 reprodukciós felülettel párhuzamos síkok­ban csekély emelkedésű csigavonalpályá­kon, mozognak s így az eredeti képet, illető­leg a reprodukciós felületei, lassankint tel­jes egészükben végigtapintják. 35 Ugyanezt az eredményt úgy is elérhet­jük, hogy az eredeti képet és a reproduk­ciós felülié tel, mindegyiket a saját síkjá­ban forgásban tartjuk és a fényelektromos tapintó szerkezetet, valamint a festékszö-40 rót e síkokkal párhuzamosan elrendezett vezetékek mentén mozgatjuk. Ismét más kivitelben az eredeti végig­tapintására való fényelektromos szerkezet és a reprodukciót előállító festékszóró egy-45 egy, a végigtapintandó felületiéi párhuza­mos vezetéken egyidejűen ide-oda mozog­nák, miközben a vezetékek minden egyes löket után kissé el-eltolódnak. úgyhogy a letapintás zeg-zugos vonalban történik. A 50 tapintó szerkezetek helyett az eredeti kép és a reprodukciós felület végezheti az egyik, esetleg mindkét irányú mozgást. anélkül, hogy az eredmény változnék. Ha az eljárást és berendezést képek köz-55 vétlen reprodukálására használjuk, az eredeti kép színétől függetlenül bármilyen színű festéket alkalmazhatunk. De abban az eljárásban is, amikor a berendezést részben vagy csalás nyomtató-lemezek elő­állítására használjuk, e lemezekről is akár- 60 milyen színű levonatokat készíthetünk. A mellékelt rajz a találmánynak meg­felelő berendezés két kiviteli példáját tün­teti fel. Az 1. ábra oly gép elölnézete, amellyel ké- 65 pek hengeres felületre feszíthető, hajlé­kony lapokra reprodukálhatók. A 2. és 3. ábrák ugyané gép felül-, ill. oldalnézetei. A 4. ábra a fényelektromos tapintó szer- 7o kezet fontosabb részeit tünteti fel részben metszve. Az 5. ábra a berendezés legfontosabb vil­lamos részeinek 'vázlata. A 6. ábra. képeket sík felületeken repró- 75 dukáló gép elölnézete, a 7. ábra ugyanannak feiülnézete, a 8. és 9. ábrák pedig egyes részek met­szetei a 7. ábra 8—8, ill. 9—9 vonalai mentén. ao Az 1—5. ábrákon látható gépen, amely­ben képek végigtapfutás végett hengeres testre kifeszíthető hajlékony lapokra re­produkálhatók, egy adó- és egy vevőkészü­lék közvetlenül: össze van építve. A gép- sö nek megfelelő magasságú (2) lábakon álló (1) főkerele a (1) főtengelyt (3' csap*­ágyakban Iártja. A főtengelyre szerelt (5) henger külső felületét borítja az a hajlé­kony lemez, amelyre a kéj) reproduká- f*0 iandó. A hengernek a le:mez ráerősitése­végett hosszirányú ((>) hasítéka van, amelyben a lemez végeit a rajzon nem ábrázolt ék vagy kulcs segítségé vet rög­zítjük. A (1) tengely folytatásában vele (7) 9Í> tengelykapcsoló segítségével összekötött, másik (8) tengely van (9) csapágyakban. E (8) tengely a reprodukálandó eredeti kép felvételére való kisebb (10) hengert tart. A két (10) és (5) henger méreteit az 1W eredeti kép nagysága s a reprodukció kí­vánt nagyítása, szerint választjuk és a hen­gereket más méreU'íekke! helyettesíthetjük. A hengerek forgásban lartására (11) mo­tort vagy egyenértékű hajtóművet alkali- 105 mázunk, melynek forgását (12) sebesség­váltó közvetítésével (13) szíj és (11) szíj­korong viszi ál a (8) tengelyre. Az 1. és 2. ábrán (15; számmal jelzett fényelektromos szerkezei, amely a (10) 110 hengerre kifeszített eredeti kép végigta­pinlására való, a (8) tengellyel párvona>las (16) vezelékek hosszában egyenesben moz­gatható kocsira van szerelve. Ha a (8) tengely forog, (17) csavarorsó a kocsit és 115 a fényelektromos lap intőszer kezeiét hosz­szában való vándorlásra készteti. A kép visszaadására való. villamos ve-

Next

/
Thumbnails
Contents