122327. lajstromszámú szabadalom • Hasábelrendezés kettős képek előállítására, főként távolbalátási célokra

Megjelent lí)39. évi december lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI #6MJ| SZABADALMI RTUuSÁft SZABADALMI LEÍRÁS 122337. SZÁM. VI l/d. OSZTÁLY. - F. 8284. ALAPSZÁM. Hasábelrendezés kettős képek előállítására főként távolbalátási célokra. Fernseh Akt.-Ges. cég', Berlin-Zeh lendorf-ban. Pótszabadalom a 120010 1. BE. törzsszabadalomhoz. A pótszabidalom bejelentésének napja 1938. évi február hó 5-ike Németországi els>ŐJksjde 1937. én fíbruár i.ó 6-iKa. A 120.010. 1. sz. törzsszabadalom olyan eljárást ír le. amelynél a sorközötü eljá­rással foganatosított távolbalátás! adások­hoz fél képmagassággal eltolt két képet 5 optikailag vetítünk, amelyeket azután al­kalmas módon letapintunk. Ennél az eljárásnál nagyon fontos, hogy a két optikai kép oldalirányban ne tolódjék el egymáshoz viszonyítva és egy sorszé-10 lesség törtrészein pontosan fél képmagas­sággal legyen e két kép eltolva, mert kü­lönben, a vevőin a két részkép nem 'esik egymásra és elmosódott összbenyomást ad. Ezenkívül szükséges, hogy a két részkép 15 optikailag ne rajzolódjék el és hogy a két kép egymáshoz viszonyítva ne legyen el­fordítva, mert különben, a vevőn a kép egyes részeit be lehet ugyan élesre állítani, de nem lehet az egész képet egyenletes 20 élességgel, megkapni. így pl. nagyon nehéz a lörzsszabadalom 3. ábrája szerinti ékalakú haisábelrende­zéssel elrajzolódás- és elfordulásmentes ké­peket kapni. Ez csak akkor lehetséges, 25 ha a sugármenet mindkét hasábéken ke­resztül pontosan részarányos és a hasáb­élek egymással pontosan párhuzamosan íeküsznek. A törzsszabadalom 6. ábrája szerinti el-30 járás két síkpárhuzamos hasábbal kedve­vezőbb, minthogy itt a hasábíelületek pár­huzamos elhelyezése esetén már eleve nem lép fel elfordulás. Az oldalirányú és ma­gassági, beállítás azonban ebben az esetben 35 is nagyon hosszadalmas. Ehhez további nehézség is járul. A ha­sábok az optikai képek párhuzamos elto­lódását létesítik, amelynek hasábonként pontosan egy negyed képmagasságnak kell megfelelnie. Ez megszabja az, egyes ha- 40 sábok magasságát. Minthogy azonban elek­tronoptikai okokból a távolbalátási csői ka­tóidáján a képnagysággal nem rendelkez­hetünk szabadon, előfordul, hogy a nagy gyüj lőtávolságú tárgylencséket a nagysá- 45 gukban korlátozott hasábok csak részben használják ki, ami fényveszteséget okoz. A találmány értelmében ezeket a nehéz­ségieket a hasábok különleges kialakításá­val küszöböljük ki. Az optikai kép elf or- 50 dulásmentességét a találmány értelmében sík párhuzam os hasáboknál úgy létesítjük, hogy mindkét hasábot zsugorítással vagy ragasztással az 1. ábra szerinti síkpár­huzamos lemezre erősítjük, amikoris a két 55 derékszögű él célszerűen érinti egymást. A síkpárhuzamos (1) lemez tartja a két (2) és (3) hasábot, mégpedig a hasábok az 1. ábrán a lemeznek a filmtől elfordított oldalán vannak, vaigyis a film az ábráin 60 balra van a hasáboktól, a fényérzékeny katóda pedig a jobboldalon van. A hasábok előtt két ferdén felállított (4) és (5) sík­párhuzamos lemez van, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a katódán a képmagas­ságot beállítsák. A beállítás a lemezeknek a 65 rajz síkjára merőleges tengely körüli elfor­dításával történik, amikor is képelfordulás nem következik be. Az oldalirányú be­állítás az egész hasábrendszer elfordítá­sával, illetve szintén a síkpárhuzamos le- 70

Next

/
Thumbnails
Contents