122268. lajstromszámú szabadalom • Szinezett fényképekből és fényképdiapozitívekből készült lámpaernyő és lámpaellenző

Megjelent 1939. évi december hó t-én. HA GYÁR KIRÁLYI SZABADALMI MBOSAG SZABADALMI LEIRAS 122268. SZÁM IX/F. OSZTÁLY. C. 5167. ALAPSZÁM. Színezett fényképekből és fényképdiapositivekbó'l készült lámpaernyő és lámpaellenző. Csillag- Oszkárné fényképész, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi december hó 12-ike. Az eddig használatban lévő lámpaer­nyők és lámpaellenzők díszítése és színe­zése, — bármily anyagból is készültek azok — eddig csak nyomdatechnikai 5 úton, vagy kézimunkáival történt. Ezen eljárások hátránya, hogy bizonyos fix alakzatok, képek, stb. ábrázolása kézi­munkával tökéletlen, vagy művészi mun­ka esetén megfizethetetlenül drága volt, 10 míg nyomdatechnikai úton csakis tömeges gyártás esetén lehetett keresztül vinni, éppen költséges volta miatt. Jelen találmány lényege, hogy a lámpa­ernyőkön és lámpaellenzőkön alkalmazott 15 képeket, (tájképek, arc- és csoportképek, csendéletek, stb.) mint fényképeket, fény­őrzékenyített papírra, üvegre, diapositiv­filmre, szövöttanyagra kopírozzuk vagy nagyítjuk s szükség esetén Kézzel kiszí-20 nézzük. (Két oldalt fényérzékenyített dia­positiv-filmek a belső, matt oldalukon szinezendők, miáltal pedig közönséges fényképek láthatók.) Az; így nyert képe­ket kiszabjuk s a darabok szélein alkal­Felelős kiadó: dr. ladoméi'i Szmertnik István m. kii-, szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győr5- Aladár igazgató. mázott lyukakon keresztül fűzött fonal-, 25 selyem- vagy bőrfűzőzsinór által egymás­hoz és a drótvázihoz rögzítjük. Az így nyert fényképes lámpaernyők, lámpaellenzők felhasználhatók akár diszí­tésül, akár reklámnak, különös tekintettel 30 az idegenforgalmi propagandára. Szabadalmi igénypont. Eljárás lánipaernyők, lámpaellonzők ké­szítésére, jellemezve azzal, hogy azok íényérzékenyített papírra, diapositiv- 35 filmre, üvegre, szövöttanyagokra kopí­rozott vagy nagyított s utólag kézzel színezett fényképekhői, vagy a kétol­dalt fénylérfeiékenyített diapositív-fi]í'­mekre készült és a belső, matt oldalú- 40 kon színezett képekből készülnek oly mjódan, hogy a kész képek megfelelő formában kiszabandók s oldalaikon el­helyezett lyukakon keresztül fűzött fonal-, selyem- vagy bőrfűzőzsinór 45 alkalmazásával egymáshoz és a drót­vázhoz erősítendők.

Next

/
Thumbnails
Contents