122246. lajstromszámú szabadalom • Rostszalagok vágásához való készülék

Magjelent 1989. évi december Iió 1-én. MÜ& wm SZABADALMI LEIRAS 12224!». S/ÁM. XI V'/il/l. OSZTÁLY. — F. Sti-t-7. ALAPSZÁM. Rostszalagok vágásához való készülék. I. ,G- Farbeuimlustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1939. évi február hó H-ike. Németországi elsőbbsége 1938. évi február hó 15-ike. Vágott rostok, különösen végtelen mű­rostszalagokból készült fonórostok elő­állítására megszakítás nélkül futó vágó­éllel ellátott vágókéseket alkalmaztak. 5 Az ilyen késekkel vagy úgy vágtak, hogy a kést vágás közben vágóéle irányában húzták, vagy pedig a kést a vágóéi irá­nyára merőleges irányban ütésszerűen mozgatták, vagy pedig úgynevezett ka­to száló mozgással dolgoztak, amelynél a vágószerszámot ütésszerűen és húzva is mozgatták. Kitűnt, hogy azokat a zavarokat, ame­lyek megszakítás nélküli vágóéllel el­ír» látott vágókések esetén felléphetnek, el­kerüljük, ha a húzó mozgással való vágás­hoz olyan késeket alkalmazunk, amelyek­nek fűrész módjára alakított metszőélük van. Emellett alkalmazhatunk olyan ké-20 seket, amelyeknek fogai az 1. és 2. ábrák­ban feltüntetett módon egyenes vonal mentén vannak elrendezve és amelyek­nek az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál sar-25 kos, a 2. ábra szerinti kiviteli alaknál hullám­vonalas alakjuk van, vagy olyan kése­ket, amilyeneket példaként a 3. ábra mutat és amelyeknek vágóéie SO zegzugos alakú. Az ilyen fűrészfogas késfajtáknak a kés hosszirányában történő vágásokhoz való felhasználásakor kitűnt, hogy a vágott rostok végeinek különösen jó 35 Összeforrasztását érhetjük el azzal, hogy ezeket a végeket vágáskor nem szorítjuk össze, hanem keresztirányban valamivel eltoljuk, anélkül, hogy a vágott rostok megtartandó párhuzamos helyzetét meg­zavarnék. Vágás közben a rostot rögzít- 40 hetjük. A védelem kiterjed mindennemű fű­részfogas vágóélű késnek rostszalagok­ból készült vágórostok előállításához való alkalmazására, különösen a késeknek tö vágott műfonórostok, pl. regenerált cel­lulózerostok előállításához való felhasz­nálására. A következekben példaként oly készülékekkivitelialakjait is mert et j ük, amelyeknek fűrészfogas késeik vannak, fO A 4. ábrabeli kivitelnél (d) asztalszerű alátét, mely a vágásra szánt anyagot vágás közben közvetve alátámasztja és amelyen az A és B hengerek a (e) hivat­kozási betűvel jelölt transzportszalagot 55 csúsztatva menesztik. Ezen a szalagon vezetjük a készülékbe a vágandó (f) ros­tokat és vezetjük el a vágott (ft ) rosto­kat. A vágás műveletét a (b) vezető­darabok között a fűrészfogas (a) késsel 60 végezzük, amelyet a készüléket felül­nézetben mutató 5., 6. és 7. ábráknak megfelelően vagy az (f) szalag haladási irányára merőleges irányban (5. ábra), végy a haladási irányra rézsútosan (6. áb- 65 ra) mozgatunk. A 7. ábra a készülék oly kiviteli alakját toutatja, melynek lépcső­zetesen elrendezett három rézsútos vágó­készüléke van, amelyekkel egyidejű vagy egymástól időközökkel elválasztott, há- 70 rem egymással szemben eltolt vágást foganat 0 sít hat unk. A fűrészfogas kések egyik különös alkalmazási módját a 8. ábra mutatja, melyben (ax ) és (a 2 ) a fűrészfogas kések, 75 melyek egymással szemben dolgoznak, M A G Y A R K I R Á L YI ^híSr \'j* SZABADALMI BÍRÓSÁG

Next

/
Thumbnails
Contents