122244. lajstromszámú szabadalom • Berendezés távközjelzésre járműveken, kiváltképpen légi járműveken

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MA ft TAR KIRÁLY! #Söi| SZABADALMI BIRÓSÍfl SZABADALMI LEÍRÁS 123344. SZÁM. V/h. OSZTÁLY. — JE. 33S4. ALAPSZÁM. Berendezés távközjelzésre járműveken, kiváltképpen légi járműveken. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. A bejelentés napja 1938. évi december hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi decern!er hó 6-ika. Tárgyak, pl. akadályok távolságának vagy légi járművek földiőli magasságának vagypedig hajóik a vízfenékíőíi távolsá­gának vagy a vízalatti járművek mélységi 5 helyzeténeik jelzésére vagy mérésére szá­mos berendezés és eljárás váll ismeretessé. Számos eljárás a hang vagy elektromág­neses hullámok visszhangmérésének elvéin alapszik és, pl. a kibocsájtolt, illetve a tá-10 voli tárgytól visszaverődés után felfogott impulzusok futási idejének vagypedig frek­venciának vagy fázisának összehasonlító mérésiét hasznosítják. Effajta mérések fo­ganatosítására impulzus generátorra van 15 szükségünk, mely lehetőleg pontosan meg­határozott frekvenciájú, bizonyos körülmé­nyek között csupán egyetlen frekvenciájú hang vagy egyéb hullámokat sugároz ki. Ezek az ismeretes eljárások valamennyien 20 aránylag nagy energiaszükséglettel dolgoz­nak és gyakran nem teszik lehetővé, hogy különösen a föld közelében a távolságmé­rést a megkívánt és szükséges pontossággal valamint biztossággal végezzük. 25 A találmány hanggal működő berende­zés távköz jelzésére, kiváltképen a föld közelében, moly a földhöz vagy valamely akadályhoz való meg nem engedett kö­zeledéskor egyszerű eszközökkel legalább 30 jelzést ad és, esetleg bizonyos korlátolt mérési körzetben, a távolság folyamatos meghatározására szerkeszthet». A berende­zés különös előnye, hogy a mérésre: a jár­műnői kiinduló tetszőleges hangírekvencia-35 keveréket felhasználhatjuk, ha a:z a mély frekvenciákon kívül még mintegy 2.000 Hertzen felüli magas frekvenciájú hullá1 ­mokat is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy különleges hanggenerátorokra, különösen repülőigépeknél, nincsen okvetlenül szüle- 40-ségünk. A találmány érteiméljen a járművön a jelzést vagy a mérőkészüléket vezérlő még­ha tározóit irányított karakterisztikájú hangfelfogó berendezést alkalmazunk és 45 azt a járművön helytálló hangforráshoz képest úgy rendezzük el, hogy a hang­forrásból kibocsáj tot t, elegendő magas frekvenciájú hanghullámok a felvevőiké­szüléket közvetlen úton nem érhetik, ha- 50 nem csak az irányított karakterisztikának megfelelően fekvő, távoli felület visszave­rése útján, abban az esetben, ha a jármű e visszaverő felülethez, pl. a föld felszí­néhez függélyes, irányban vagypeidig vala- 55-mely akadályhoz tetszőleges irányban kö­zeledik. Más szóval a hangfelvevőikésizü­lék-herendezésiiek olyannak kell lennie, hogy a hangforrásból a hamgfelvevőikészü­lékhez hanghullámok közvetlenül csak úgy 60 juthatnak, ha aizok elegendő nagy mér­tékben képesek elhajlani és hogy ez az utóbbi feltételt a rendelkezésre áll© hang­spektrum csak egy elegendő mély frek­venciájú része teljesíti. 65 A méréshez való hang előállítására] tet­szőleges zajforrásokat, esetleg külön arra a célra való hangkeltő berendezést alkal­mazhat unk. Kiváltképen a légi járművek­nél használhatjuk előnyösein a gépnek 70 egyébként is meglevő saját zaját, melynél a mély frekvenciákon (motor és kipuf­l'ogó zaján) kívül még számos magas frek­vencia, pl. a légcsavar lapjainak vágőélein vagy egyéb, a légáramnak kitett éleiken 75 jelentkező, u. n. süvítőhangok. Különleges

Next

/
Thumbnails
Contents