122241. lajstromszámú szabadalom • Folytonos elektródák felfüggesztése aluminiumkemencékben

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 132341. SZÁM. Vll/i. OSZTÁLY. — JE. 3137. ALAPSZÁM. Folytonos elektródák felfüggesztése aluminiumkemencékben. Det norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri (Elektrokeniisk) cég, Oslo (Norvégia). A bejelentés napja 1937. évi június hó 25-ike. Norvégiai elsőbbsége 1936. évi július hó 8-ika. A 112.043 számú magyar szabadalom eljárást véd folytonos, fémköpenyes Söder­berg elektródak felfüggesztésére almmiiü­"umkemencében. Ez az eljárás abból áll, 5 hogy hosszúkás keresztmetszetű elektródá­kat vízszintesen elhelyezett oly érintkező­sorok segítségévei függesztünk fel, melyek kívülről nyúlnak az elektródába. Az érint­kezőket hosszirányban haladói vasgerendák 10 tartják, melyeket harántbekötések fognak össze, úgyhogy az elektróda körül keret létesül. A tartógerendák az elektródánál, a harántbekötések pedig aZ elektróda rö­vid oldalainál valamivé!': hosszabbak. A 15 tartógerendák végei és a harántbe kötések végei a sarkoknál egymás fölé nyúlnak. Ekként a víziszintes tartógíerendák közt elegendő hely marad az érintkezők be­helyezésére. Rendszeriint 10-es számú U-20 vasakból készült gerendákat használunk. A harántbekötésiek is 10 cm. magasak, úgyhogy két tartógeirenda közt 10 cm. magas szabad köz keletkezik. Ily módon tehát az elektródafelület 50%-át tairióge­•25 rendák fedik, míg a többi 50% fedetlenül Fekszik. A felfüggesztés a legalsó tarlógerendák feladata, Amikor egy tartőgerenda a ke­mencében lévő; fürdőt fedő kéreghez ér, 30 azt az elektródáról el keli távolítani. Ez­zel nemcsak a gerendán belül fekvői 10 cm. magas elektródafelület, hanem az ezt fent követő 10 cm. magas köz is szabaddá válik. Minthogy az elektródaköpeny rend-35 szerint alumíniumból van, mely 660 C fo­kon olvad, az elektróda a fürdő felszínénél meglehetősen ki van téve a levegő oxidáló hatásának. Ez kedvezőtlen esetben, pl- ha a kemence valamely okból a szokásosnál kissé melegebben működik, az elektróda 40 veszélyes korróziójához vezethet, mely bi­zonyos körülményiek között addig fejlőd­hetik, hogy az elektródának a feljebb fekvő tartőgerenda alatti része is berágódik. Ek­kor e gerenda belső oldalán kemencegá- 45 zok szállnak fel és a feljebb fekvő szabad közön át távoznak. Ez az állapot az elek­tróda üzemére igen veszélyes és oda ve­zethet, hogy az egész elektródát berágódás miatt fel kell aprítani. 50 Azt találtuk, hogy a fenti nehézségeket igen eredményesen küszöbölhetjük ki olyan tartógerendák alkalmazásával, amelyek az elektróda egész felületét a fürdői íelSiZiíné­íől felfelé elfedik. Ezeknek a gerendáknak 55 azonban közvetlenül egymáson kell feküd­niük. A vasérintkezőket az így kapott tar­tály külön lyukain át kell behelyezni, amint alább ismertetjük. A lyukaikat akár magukban a gerendákban, előnyösen alsó 60 talpuk közelében, akár pedig a gerendáik között alkalmazhatjuk, amikor is a lyuk egyik felét az alsói gerenda felső szélébe, másik felét pedig a felső gerenda alsó szélébe vágjuk. Az utóbbi módszerrel az 65 érintkezőket a gerendáktól függetleníthet­jük. Az ismertetett eljárás a kemenceüzernr ben sok előnyt nyújt. Az elektróda felü­letét a felfüggesztő rendszer átalakítása 70 nélkül igen hatásosan védjük meg. Kicse­rélhető keretekből alkotott tartályt kapunk, melybe az elektródámasszát minden egyéb rendszabály nélkül betölthetjük. Kísérle-

Next

/
Thumbnails
Contents