122224. lajstromszámú szabadalom • Kinematográfiai kombinációs eljárás

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGIAK KIBALII SZABADALMI BIBŐSÍe SZABADALMI LEIRAS 122224. SZÁM. IX/ll, OSZTÁLY. —- T. 6122. ALAPSZÁM. Kinematográfiai kombinációs eljárás. Tobis Tonbild-Syndikat Aktiengesellschaft cég, Berlin (Németország). A bejelentés napja 1938. évi február hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi április hó 22-ike. Kinematográfiai felvételeknél az eljárás egyszerűsítésének és költségei csökkentésié­nek érdekéhen gyakran használnak kom­binációs módszereket, különösen a «vis&za­- vetítés» elnevezés alatt ismeretes eljárási, melynél a felveendő jelenebek részben való­ságosak és részben magnk is kinematográ­fiai képek. E visszavetítési eljárás külö­nösen akkor alkalmazható nagy előnnyel, ) ha oly hátterű jieienctrészekrői van szó, melyek a tulajdonképpeni felvételnél csak nagyon költségesen vagy nagy technikai nehézségekkel volnának elérhetők. Avisz­szavetíÍKÍ eljárás háttér-képeinek felvételeit j ismert módon a szokásos fényképező be­rendezéssel készítik el és a tulajdonkép­peni kinematográfiai felvételnél mint ve­tített képet kombinálják. Minthogy a fel­vevőberendezés tudvalevően intermit tálóan 3 működik, az eljárás elkerülhetetlen tech­nikai előfeltétele, hogy a fel vevőkészülék filmjének minden egyes megvilágításakor a vetítőikészülékbői is egy-egy képet vetít­sünk. A vetítő és a telvevőbereralezés tehát az eddig ismert eljárásoknál szinkron mó­don és egyenlő fázisokban, tehát egyforma képfrekvenciával működik. Ugyanilyen képfrekvenciával működik az eddig ismert eljárásoknál a háttéri felvételeit létesítő felvevőkészülék is. A találmány az ismert kombinációs el­járás lehetőségeit azzal bővíti ki, hogy a kombinációs felvételhez használt három­féle eszköz közül legalább egynek, esetleg többjének képfrekvenciája eltér a leadó készülék szabványos képfrekvencia j ától. («Képfrekvencia» alatt itt természetesen nem a leadófcészüSékck löbbszárnyú fény­re kész bőivel előidézel! megvilágítási frek­venciát, hanem a képek számának a film- 40 szalag ellő tolásának mértékétől függő vál­tozását értjük). A találmány szerinti eljárással a kiiie­malográfiai kész felvétet teljesen új, ed­dig el nem ért hatásai létesíthetők, amint 4,5 azt néhány példa kapcsán ismertetjük. A háttéri kép felvételére pl. oly készülé­kei használjunk, mely a normális képfrek­vencia kétszeresével, vagyis mp-ként 48 képpel működik. A hátieret vetítő készülék 50 képfrekvenciája a szokásos, normális kép­frekvenciával, vagyis mp-ként 24 képpel működjék s a tulajdonképpeni felvevőiké­szülék (főkamera) képfrekvenciája is normális legyen. Ha az így felvett kombi- 55 nációís filmet normális, mp-ként 21 képiét váltó le adóberendezésből vetítjük, oly ké­piét látunk, mely normális sebességű elő­téri cselekményből és télakkora sebességű háttéri jelenetből áll. 00 Az elő- és háttéri cselekmény időbeli leg megfordított hatását pedig úgy érjük el, hogy a hátteret felvevő készüléket nor­mális sebességgel hajtjuk meg, míg a hát­téri vetítőkészülék és a főkamera kétszeres 65 nagyságrendű képfrekvenciával működik. A háttéri cselekmény így normálisan, az előtéri pedig lassabban, ez esetben félak­kora-sebességgel folyik le a valósághoz ké­pest. 70 A három eszköz különbözően gyors meg­hajtásával, hasonló módon további, meg­lepő hatású kombináció érhető el. Így pi. a képfrekvenciák számának megfelelő meg-

Next

/
Thumbnails
Contents