122221. lajstromszámú szabadalom • Készülék a visszavert fényerősség mérésére, főleg fényképészeti célokra

Megjelent 1989. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI #^H» SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 122221. SZÁM. IX/e. OSZTÁLY. — S. 17674. ALAPSZÁM. Készülék a visszavert fényerősség mérésére, főleg fényképészeti célokra. Süss Nándor Präcisios mechanikai és optikai intézet r. t. cég' és Bálint István műszaki hivatalnok, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi december hó 22-ike. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi december hó23-ika. A találmány olyan készülék, amely fény­képezésnél azon fénysugarak erősségének mérésére alkalmas, melyeket a fényképe­ze.nd.ia tárgy vagy személy visszaver, anél-6 kül, hogy e fénysugarakat az egyéb beeső fénymennyiség befolyásolná, úgyhogy e ké­szülékkel az ellenző adott helyzetében a megvilágítási időit, illetve adott megvilágí­tási időnél az ellenzőhelyzetet a fetve-10 endiö tárgy számára pontosan meghatároz­hatjuk. A csatolt rajzokon a találmány szerinti készülék három példakép peni kiviteli alakja vázlatosan van feltüntetve. 15 Az 1. ábra szerinti készüléknél (1) je­löli a fényképezendő! tárgyat, amelytől a megmérendő fénysugarak a (2) gyűjtőlen­csén át az áttetszői (3) ernyőre jutnak, (4) olyan tükröt jelöl, melyen az (5) lencsén 20 keresztül az (1) tárgynak a (3) ernyőin levői képét láthatjuk. A (3) ernyő mögött pl. átlátszatlan rudakból álló (6) rács van, vagy pedig a (3) ernyő! hátsó felületén tetszésszerinli rajz, vonalak, raszter, pon-25 tok v. hasonlók vannak vagy a rács he­lyett megfelelően' csiszolt, maratlan vagy sajtolt üregtest van elhelyezve. Ezeket a berendezéseket a következő) leírásban rö­viden raszternek nevezzük. A raszter mö-30 gött a (7) izizólámpa van, amelyet va­lamely telep, pl. a (8) szárazelem táplál. A (7) lámpa és a (8) szárazelem közti (9) vezetékbe a változtatható (10) ellenállást és a lámpával párhuzamosan a (11) volt-35 métert kapcsoljuk. Ha a (7) lámpa áram­körét zárjuk, akkor a (3) ernyőn a (6) raszter árnyéka jelenik meg, amely, mint­hogy az ernyői áttetsző, a (4) tükörben, is látható. A szabályozható (10) ellenállás beállítása által a (7) lámpa fényereje! vál- 40 toztatható. A (10) szabályozó ellenállás se­gélyével az áramkör ellenállását akként növelhetjük, hogy a (7) lámpa fényereje annyira csökken, hogy a (4) tükörben a raszter már nem látható. Minthogy úgy 45 az (1) tárgytól, mint a lámpáitól jövő fénysugarak a tükörre esnek, a (7) lámpa ama fényereje, amelynél a raszter árnyéka már nem látható, az (1) tárgytól jövő fény­sugarak erősségével arányos, amit a kísér- 50 letek beigazoltak; vagyis minél erősebben van az (1) tárgy megvilágítva, annál ha­marabb tűnik el a raszter árnyéka és for­dítva, minél gyengébben van az (1) tárgy megvilágítva, annál jobban keli a (7) lám- 55 pát elsötétíteni, hogy a raszter árnyéka a (4) tükrön eltűnjön. Minthogy a (11) volt­méter kilengése a (7) lámpa fényerejével arányos, ez a kilengés az (1) tárgy fény­erejével is arányos, vagyis a voltmeter ki- 60 lengése az (1) tárgy fényerejére jellemzői. A voltméter számlapjára a különböző feszű its egeknek megfelelői meg vil ágátási időket írhatjuk, úgyhogy a voltméteren közvetlenül a megfelelői megvilágítási' idő- 65 ket olvashatjuk le. A fényképfelvételeknél tehát következő­leg járunk el: előíször is a (10) ellenállást, állítjuk be, úgyhogy a raszter árnyéka a (4) tükörben jól látható legyen, majd az 70 ellenállást lassan megváltoztatjuk, illetve megnagyobbítjuk, amíg az árnyék éppen

Next

/
Thumbnails
Contents