122212. lajstromszámú szabadalom • Ellenálláskapcsolás menetkapcsolókhoz, indítókhoz és hasonló szerkezetekhez

Megjelent 15)39. évi december Jió 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1-42212. SZÁM. V/G/2. OSZTÁLY. 31. 11009. ALAPSZÁM. Ellenálláskapcsolás menetkapcsolókhoz, indítókhoz és hasonló szerkezetekhez. Dr. Mic Heinrich- mérnök, Wien. A bejelentés napja 1937. évi április hó 13-ika. Ausztriai elsőbbsége 1936. évi április hó 15-ike. Villamos hajtású motoros járművek inditókapcsolcit igyekeznek -lehetőleg nagy fokozatszámmal szerkeszteni. A fo­kozatok számának növelése többféle 5 előnnyel jár, másrészt azonban a kap­csolóelemek számának növelését is okozza, aminek viszont a menet kapcsoló szer­kezeti magassága szab határt. Ezeket a hátrányokat többféle módon igyekeztek 10 kiküszöbölni. Az egyik mód abban van, hogy több durva ellenállást és egy finom ellenállást alkalmazunk, minieiiett az utóbbit mindig egy durva ellenállással párhuzamosan kapcsoljuk. Ismeretes az 15 úgynevezett takarékkapcsolás is, amellyel bütykös kapcsolóknál és védőkapcsolás­vezerléseknél egy védőkapesoló megtaka­rítható, melyet azonban hengeres kapcso­lóknál nem alkalmaznak, mert ezeknél 20 megtakarítás nem érhető el. Az elsősorban említett kapcsolás esetén meglévő jár­műveknél meg kell változtatni az ellen­állásokat és az azokhoz tartozó vezetéke­ket. A találmány szerinti többfokozatú 25 kapcsolónál ezek a változtatások is el­maradnak. Ennek következtében az új kapcsoló alkalmazása üzemi szempontok­ból is kedvező, mert csak a menetkap­csolót kell kicserélni. Az új kapcsoló előnyt 30 jelent akkor is, ha a fokozatok számát kívánjuk növelni, mert az új kapcsolónál a fokozatszám változatlanul való meg­tartása mellett a kapcsolóelemek szarna csökkenthető. 85 A találmányt először hengeres kapcsoló esetére magyarázzuk. Az ellenállások ki­vezetései sorban váltakozva a páros és páratlan jelszámú érintkezőkhöz csatla­koznak. Minden egyes ujj csoporthoz a kapcsolótengelyen szigetelten megerősí- 40 tett csúszószegmenshordozó (csillag) tar­tozik. A kapcsoló kifejtését az 1. ábrában tüntettük lei. Egyik fokozatról a másikra való kapcsoláskor minden esetben először a következő részellenálláshoz egy másik, 45 már lekapcsolt részellenállást párhuza­mosan kapcsolunk. Csak ezután zárjuk egészében rövidre a részellenállást azáltal, hogy annak ujját ugyanazon csoport (R) ujjával összekötjük. Ily módon a kap- 50 csolófokozatok számát a kapcsolóelemek számának fokozása nélkül megnöveljük. Azonos nagyságú részellenállások esetén az ellenállásugrásokat fele értékükre csökkentjük. Az ellenállás azonban úgy az 55 indítási, mint a fékezési folyamathoz úgy van megosztva, hogy a részellen­állások nagysága mértani sorhoz hason­lóan csökken. Ez esetben a lehetőség sze­rinti egyenletes megosztás biztosítása 60 végett a közbenső helyzetekben kettőnél több részellenállást kapcsolunk egymás­sal párhuzamosan és az ellenállások ujjai­nak érintkezőit az 1. ábrában feltüntetett módon két fokozatosztással meghosszab- 65 bitjük, miáltal három részellenállás van egymással párhuzamosan kapcsolva. Az érintkezőujjak és csillagok két tagra való osztásával egy helyett több közbenső fokozatot is létesíthetünk. Ennek egyik 70 lehetőségét a 2. ábra három közbenső fokozat esetére mutatja. Itt is feltesszük, hogy a részellenállások egymásközt egyen­lők és az (l)-gyel jelzett fokozatból indu-

Next

/
Thumbnails
Contents