122209. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás billenőrezgések erősítésére

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^HÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 123209. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. —• L. 7587. ALAPSZÁM. Kapcsolás billenőrezgések erősítésére. Rsdioaktiengesellschaft D. S. Loewe cég-, Berlin-Stegíitz. A bejelentés napja 1938. évi június hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi június hó 10-ike. A találmány billenőrezgések erősíté­sére való kapcsolás. A távolbalátó- és mérőkészülékeknél a katódsugárnyalábok eltérítésének lineáris 5 lefolyása tekintetében rendszerint nagy követelményeket támasztanak. A kor­szerű csekély sugárhosszúságú távolba­látócsöveknél, amelyeknél a képméretek mintegy a sugárhossznak felelnek meg, 10 a billenőgencrátor végerősítő csöveit tel­jesen ki kell vezérelni. A csőkarakterisz­tika lineáris részére való korlátozásnál 20—40 watt anódteljesítmény volna szük­séges. E teljes kivezérlésnél azonban a 15 fent említett megkívánt lineáris lefolyás megakad. A találmány célja az, hogy a végerő­sítőcső teljes kivezérlése dacára is, li­neáris billenőfeszültséget kapjunk. 20 Ext a találmány értelmében úgy érjük el, hogy a végerősítőcső anódkörébe ön­indukciós tekercset kapcsolunk, mely tekercsnek önrezgési ideje oly nagyság­rendű, mint a vezérelendő katódsugár-25 nyaíáb visszafutási idejének nagyság­rendje. Célszerűen a végerősítőcső anódkörébe oly változtatható ellenállást kapcsolunk, mellyel az önindukciós tekercs saját rez­só gési idejének viszonya a katódsugár­nyaláb visszafutási idejéhez képest be­állítható. E viszony az önindukciós te­kercshez párhuzamosan kapcsolt ellen­állás segítségével is beállítható. 35 A találmányt a csatolt rajz alapján közelebbről megmagyarázzuk. Az 1. ábrán (1) jelöli az ideális billenő­rezgéseket előállító billenőgenerátort. Ha e billencrezgésékkel oly pentoda­ként ábrázolt (2) végerősítőcsövet, mely- 40 nek anódkörében (3) ohmikus ellenállás van, teljesen kivezérlünk, akkor az anód­váltakozófeszültség az idő függvényeként úgy alakul, amint azt a 2. ábrán az (a5 , a6 ) görbe szemlélteti. A (4) időszakasz- 45 ban a görbe lineárisan emelkedik egészen a (K) átbillenési pontig, hogy azután az (5) időszakaszban a kondenzátorkisülés­nek megfelelően exponeaciálisan leessen. A görbének az a (6) része, mely a cső- 50 karakterisztika nemlineáris lefolyása miatt keletkezik, távolbalátási célokra már nem használható. Azonban mégis (7) önindukciós tekercsnek a (3) anód­ellenállással való sorbakapcsolásával, mi- 55 mellett e tekercs saját rezgési ideje kö­zelítőleg a katódsugárnyaláb (5) vissza­futási idejére van behangolva, a (b5, b 6 ) görbe szerinü anódfeszüliségi karakte­risztikát kaphatunk. A (2) végerősítőcső 60 anódáramának a megszakításakor a (7) tekercs még bizonyos meghatározott idő alatt a feszültség nullvonalán túl rezeg. Ha a (3) anódellenállás nagyságát pon­tosan beállítjuk, akkor elérhetjük, hogy 65 a feszültséggörbe (b6 ) darabja a (P) pont­ban folytonosan és egyenlő emelkedéssel az (ae ) darabba menjen át. Ezért a (b 6 ) darab még távolbalátási célokra felhasz­nálható és egyedül (5) ellenállástól ka- 70 pott eltérítő feszültség 50%-ig terjedő értékű lehet. A helyesen méretezett (7) fojtótekercs bekapcsolásával elért további előny az anódfeszültség és így a katódsugárnyaláb 75 (b5 ) visszafutásának a gyorsítása. Nyíl-

Next

/
Thumbnails
Contents