122207. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés üvegvelület többszínű világítására

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI W^jfflffi SZABADALMI limÓSÁfí SZABADALMI LEÍRÁS 122207. SZÁM. IX/H. OSZTÁLY. <J. 3908. ALAPSZÁM. Elrendezés üvegfelület több színű világítására. Jánoska Sándor állásnélküli mérnök, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi március hó 17-ike. Ismeretesek totálreflcxió segítségével . létrehozott fényhatások, ahol a fényforrás egy üveglemez keskeny oldalán van el­helyezve és e fényforrás sugarai az arra 5 merőleges (részben vagy egészben) érdesí­tett üvegfelületen lesznek láthatóvá. Az ilyen elrendezésű fényreklámoknál rend­szerint a hirdetés szövegének, illetve ábrá­jának megfelelő felületrész van érdesítve, 10 úgy, hogy átlátszó' üvegen világítói betűk látszanak. Az üvegsík érdesítés nélkül ma­radó' részei sötétnek látszanak, mert a su­garak totálreiflexió miatt itt nem tudnak az üvegből kilépni. 15 A találmány szerinti elrendezés az is­mertetett fényhatás hatásosságát oly mádotn kívánja fokozni, hogy a világító felületré­szek különböző színűek. Ezt részben, kü­lönböző színű behatoló sugarakkal és azok-20 nak keverékével, részben pedig az üvegsík kisméretű színezésével érjük el. A találmány szerinti elrendezés két ki­viteli alakja a mellékelt ábrákon hosszmet­szetben van feltüntetve. És pedig az 25 1. ábrán egy különböző színű belépő sugarakkal működő fényreklámkészülék, míg a 2. ábrán egy színesen világító feszület látható. 80 Az 1. ábrán a (11) vörös, a (12) kék és a (13) sárga búrájiú izzólámpák a (14) alapra vannak szerelve. A (14) tartó hor­dozíza a (15) csiszolt üveglapot is, me­lyen az ismert módon maratva vannak a 35 feliratok, illetve ábrák láthatóvá téve. Köz­vetlenül, a (15) üveglap alatt a (16) ernyő foglal helyet, úgy, hogy az: izzólámpák su­garai csak ennek nyílásain keresztül jut­hatnak az üvegbe. Az egyes lámpákból az üveglapba jutott és részben egyenes vonal- 40 ban, részben pedig az üveg párhuzamos síkjairól toLálreflexióval visszavert és cik­cakvonalban haladó sugárnyalábok hatá­rait a szaggatott vonalak jelzik. Így az A B C D E F G H felirat mindhárom lámpa 45 sugárkévéjébe beesik, e felirat helyesen megválasztott színek és fényerő esetén, a három színképrészletből összeállítva, fe­héren fog világítani. A J K felírást csak a (11) vöröslámpa sugarai érik, tehát vörös 50 lesz, hasonlóan kék színbein fog a (13) lámpa sugárkévéjébe eső LM felírás vilá­gítani. A (11) és a (12) lámpák hatása alatt ibolya fényű lesz a háromszögalakú ábra es zöld színű lesz a (12) és a (13) 55 lámpák színkeveréke a itöralákú ábra, az LM felirat sárgán világít. A 2. ábrán a (17) hátoldalán végig homályosított üvegkereszt a (18) tartóba van erősítve. Ebben a tartóban fqglal he- QQ lyet a (19) fényforrás is. A (17) kereszt üveganyaga igen enyhén pl. vörösre van (fém segítségével) festve, úgy, hogy a sze­lektív abszorpció1 a vastagságon nem- jut 'érvényre, tehát reánézve észre sem vehető, 65 de a hosszirányban keresztülhaladó fény­sugarak (melyek nagy része a totálreflexió miatt igen nagy utat tesz meg) színössze­tétele erősen megváltozik hatása alatt. Az üvegkereszt alsó felülete pl. átlátszó lak- 70 kok segítségével zöld-sárga vonatozást kap, ennek következtében az üvegkereszt alsó harmada sugarasan világítónak látszik (centrális projeetiő!). A zöld, sugarak rövid

Next

/
Thumbnails
Contents