122195. lajstromszámú szabadalom • Gumipadlóanyag és eljárás annak előállítására

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAG YAK KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 122195. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — R. 7316. ALAPSZÁM. Gumipadló-anyag és eljárás annak előállítására. Magyar Ruggyantaárugyár r. t., Budapest. A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 1-je. Gumipadló céljára, akár kivágott koc­kák, akár hosszú lemezek alakjában hasz­náljuk, általában puhább minőségű gumi­keverékek bizonyultak a legalkalmasab-5 baknak. Az ilyen gumianyag kevésbé kopik, a lármát és rezgéseket igen hatá­sosan tompítja. A puha minőségű padlóanyagkeverékek használata mégis bizonyos szempontok­to ból kifogás alá eshet, amennyiben pl. az ilyen minőség maradandó alakváltozása nagyobb mértékben tapasztalható és pl. a padlóra helyezett nehéz tárgyak hatása alatt könnyen deformálódik. Ezenkívül 15 inkább hajlik a felkunkorodásra és alakí­tása s vágása is nehezebben foganatosít­ható . Éppen ezért kísérleteztek keményebb padlóanyagminőségekkel is, ezek azonban •20 nem rendelkeztek a puha minőségek fent említett előnyeivel. A találmány már most olyan gumi­padlóanyag, melyet puhább fedőrétegnek és keményebb aljzatrétegnek vulkanizálás ?;> útján való egyesítésével kapunk. Az így kapott padlóanyag a kétfajta, különböző keménységű gumiminőség összes előnyei­velrendelkezik anélkül, hogy azok hátrá­nyait mutatná. Különösképen fontos a m találmány szerinti, kombinált gumi padló­anyagnak az a tulajdonsága, hogy a puhább fedőrétegnek maradandó alak­változása azáltal, hogy keményebb gumi­réteggel elválaszthatatlan anyagegységgé 35 van összevulkanizálva, nem érvényesül­het és így a gumi padlóknak eddig tapasz­talt felhólyagzásában jelentkező hátrá­nyai teljesen kiküszöbölhetők. A találmány szerinti, kombinált padló­anyag előállítása úgy történik, hogy is- 40 mert módon kellő vastagságúra hengerelt, keményebb és puhább, vuíkanizálatlan gumilemezeket hengerek között össze­sajtolunk, majd vulkanizáló lapok között vulkanizálunk és végül szükség esetén a 45 kívánt alakra vágunk. Különösen előnyös padlóanyagot ka­punk két olyan réteg összevulkanizálása útj án, melyek közül a puha réteg kemény­sége kb. 75° Shore, a keményebbé 90° 50 Shore. A különböző keménységű rétegek egy­máshoz viszonyított vastagsága a min­denkori kívánalmaknak megfelelően vál­tozhat. Előnyös pl. a 6 mm vastag padló­anyagnál 4 mm-es aljzatréteghez 2 mm vastag fedőréteget venni. Ismert volt már eddig is az úgyneve­zett „inlaid" gumipadlózat előállításánál az olyan eljárás, melynél az egyes be­rakott gumidarabokat, előzetesen, alakra vágták és azokat részleges vulkanizálás­nak vetették alá. Ezután elkészítettek egy olcsó, rendszerint nagyobb mennyiségű, őrölt gyapotot tartalmazó gumialatetle- 65 mezt, melyre a mintázatot képezendő, felső réteg elővulkanizált gumidarabjait he­lyezték és az így egyesített, felső és alsó rétegeket présben vulkanizálták. Ez az eljárás az elő vulkanizált gumidarabok és 70 a vuíkanizálatlan alátétlemez között, ter­mészetesen, nem adja azt a tökéletes kötést, mint a találmány szerinti eljárás és ezenfelül a különböző színű és minő­ségű berakott darabok egymástól eltérő 75 hőkiterjedése folytán, bármily szorosan 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents