122181. lajstromszámú szabadalom • Uszótest

Megjelent 1939. évi november hó 15~én. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALOT BIKÁSA!} SZABADALMI LEIRAS 122181. SZÁM. XV/a. OSZTÁLY. — H. 10475. ALAPSZÁM. Úszótest. Hún Sándor kereskedő, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi december hó 9-ike. A találmány levegővel megtölthető zárt tömlőalakú úszótest, mely levegővel telt állapotában terhelve is a vízen úszik. Az ismert, levegővel megtölthető úszótestek 5 (pl. metőöv) készenrétbehelyezése külső levegőneik emberi tüdővel vagy szivattyú­szerkezettel való benyomásával történik, hacsak azok a készenlét szükségesséige miatt, előzetesen levegővel meg nem töl-10 tettek. A találmány szerinti úszótest készen­létbe helyezése igen rövid idő alatt tör­ténhetik oly módon, hogy ennek belső te­rét megnöveljük, amikor is a külső levegő 15 behatol és az úszótestet készenlétbe helyezi. E célból a találmány szerinti úszótest összehajtogatható tömlőből készül, amely­nek két vagy több helyén, célszerűen (pl. 20 a két végén) olyan merev elemek vannak, amelyek a tömlőnek a használati állapot­ban kívánt keresztmetszetét állandóan fenntartják. A tömlőnek a külső levegőt beboes'átó elzárható nyílása van: a zláirást 25 célszerűen befelé nyíló szelep létesíti. A tömlő keresztmetszetét fenntartó ele­mek például a tömlő két végét lezáró fém­lapok, vagy a tömlő egyes keresKtmetsze­teiben elrendezett teljesen zárt vagy nyi-150 tott keretek lehetnek, A tömlő példáiul liarmonikaszerűen hajtogatott lehet, ami­kor is a keretek az egyes hajtások közé erősíthetők, egyes esetekben a tömlő felü­letrészeinek kellő merevségű anyagból 35 való készítés© is elégséges lehet. A rajz a találmány példaképeni kiviteli alakjait tünteti fel. Az 1. ábra az úszótestet hosszanti tengelye mentén vett metszetben ábrázolja, ia 2. ábra ugyanazt a légbebocsláitó szelep 40 egy másik kiviteli alakjával. Az 1. ábrán az (1) tömlő vízhatlan, haj­lékony és rugalmas anyagból (pl. gumi, impregnált vászon vagy papír, stb.) kíészül és kis térfogatúra összecsukható, illetve 45 hajtogatható. A rajz szerinti kivitelnél a tömlő harmonikaszerűen hajtogatott, A tömlőt a két végén elhelyezett merev (2) véglapok zárják le. E véglapok valamelyi­kén van a (3) szelep, mely a levegő befelé 50 áramlását megengedi, 'kifeléáramlás azon­ban rajta át nem lehetséges. Ugyancsak a véglapok valamelyikén van egy (4) elzáró­val felszerelt nyílás. Az úszótest az emberi testre csatolható 55 és így mieintőövklént használható (5) heve­derek révén, A hevederek, amelyek hatá­sos hossza szabályozható, célszerűen haj­lékony vízhatlan anyagból (gumi, bőr stib.) készülnek. go Ha a használaton kívüli helyzetében la­posan, kisterjedelműre összecsukott töm­lőt széthúzzuk, a belső térfogat megnövek­szik és levegő hatol a (3) szelepen át a belső térbe. A levegő kiáramlani nem ké- 65 pes, mert a (3) szelep csak befelé nyílik. Ilykép tehát az úszótest egy mozdulattal üzemképes állapotba helyezhető. Használat után a (4) elzárót nyitjuk, a tömlőt összecsukva a beszívott levegőt ki- 70 szorítjuk belőle. A felerősítő (5) hevede­rek az úszótest összecsukott állapotában erre rácsévélhetők és szállítására is fel­használhatok.

Next

/
Thumbnails
Contents