122173. lajstromszámú szabadalom • Melegíthető ülőlap árnyékszékekhez

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. KAGYAR ORÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122173. SZÁM XXI/b. (H/h), OSZTÁLY. — D. 5027. ALAPSZÁM. Melegíthető ülőlap árnyékszékekhez. Dolbay Jenő banktisztviselő, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi január hó 8-ika. Hazánk a mérsékelt égöv alatt fekszik, mégis az év fele hideg időjárásúnak mond­ható (október 15—április lő-ig hivatali fű­tés). Északibb fekvésű országokban a 5 helyzet még rosszabb. A hideg ellen véde­kezünk, nehogy megfázzunk. Eddig főleg felső testünket védtük, míg télen (ott, ahol nincs központi fűtéses lakás) igen gyakran ültünk le átmelegedett testtel az 10 árnyékszák hideg ülőlapjára s így éppen szervezetünk legkényesebb részei pl. az ivarszervek, hasfal, belek, zsigerek, stb. megfázhattak. A találmány az árnyékszék ülőlapjának 15 felmelegítésére irányul, miáltal a fent megjelölt megfázást elkerülhetjük. Az árnyékszék ülőlapját ós az azt kör­nyező levegőt felmelegíthetjük villamos melegítő berendezés segítségévei. A villa* 20 mos melegítő berendezést az ülőlap alsó részéhez illeszthetjük, vagy azzal egybe­építve is készíthetjük. Az ülőlapot fémből vagy más jó hővezető anyagból készítjük, hogy az a villamos áram bekapcsolása ?5 után néhány másodperc alatt felmeleged­hessek. (Higiénia szempontjából alkalma­sabb az eddigi falemez ülőlapnál, mely a szennyes anyagot magába itatja.) Az árnyékszék ülőlapját i'elmelegíthet-30 jük a következőképen is. Az árnyékszék fedőlapját gumi vagy más, vízhatlan töm­lővel látjuk el, mégpedig ráerősítve vagy egyszerűen arra helyezve. A tömlőnek egy bevezető és egy kisebb kivezető nyílása 35 van, miáltal, ha a tömlőbe meleg vizet öntünk, miközben megtellik a tömlő felü­lete is átmelegszik. A csatolt rajz a találmányt egy példa­képem kiviteli alakban, vázlatosan mu­tatja. Az 40 1. ábra az ülőlap alulról nézve, a 2. ábra az, ülőlap oldalról nézve. A fedőlap (1) alsó részéhez szorosan il­leszkedik a (2) fűtőtest. A (3) ellenállás­drót spirálisan vezet a (4) szigetelőágy- 45 ban s egyik végével a villamos vezeték pozitív, másik végével negatív pólusával van öisszekötve. Ha az (5) áramkör a (3) ellenállásdrótokon áthalad, hőenergiává alakul át. A hőt természetesen a környe- 50 zet s így a fedőlap is átveszi. A fedőlaphoz illesztett ti. n. fűtőtestet alulról azbeszt lemezzel fedhetjük, miáltal a (3) ellenóliásdrót (féniszalag) nehezeb­ben oxidálódik. 55 Az elleuállásdrót méretezése a követ­kező törvény figyelembevételével törtéinik. A vezeték hőfokának emelkedése az( áram erősség négyzetével és a fajlagos ellen­állással egyenesen, a drótvastagság har- 60 madik hatványával pedig fordítva ará­nyos s ezenkívül függ a vezeték anyagá­tól és a környezettől való elszigeteléstől. E törvényből kifolyólag a méretezésnél ügyelnünk kell, hogy a használt drótokat. 65 ne vegyük túlságosan magas hőmérséklet­tel igénybe, nehogy a fűtőtest hamar tönkremenjen; a cél úgyis nem a magas, hanem a mérsékelt hő elérése, nehogy az ülőlap forró legyen. 70 Szabadalmi igénypontok: 1. Ülőlap árnyékszékekhez, jellemző, hogy olyan melyre az a berendezéssel

Next

/
Thumbnails
Contents