122146. lajstromszámú szabadalom • Fagymentes vízöblítőkészülék

IRT Megjelent 1939. évi november hó 15-én. M A G YA R K I R A L YI ^Í3SJ fy SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122146. SZÁM. XXI/b. OSZTÁLY. — F. 8297. ALAPSZÁM. Fagymentes vízöblitőkészülék. Forrai Béla uradalmi főerdész, Kaposvár. Pótszabadalom a 119079. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1938. évi február hó 16-ika. A pótszabadalom a 119079. számú törzs­szabadalomban védett vízöblitőkészülék további kiviteli alakja; lényegé az, hogy zárt vízbebocsájtószelep esetén a leeresz-5 tőszelepnek nyitott helyzetben való tartá­sára és nyitott vízbebocsájótszelep esetén a leeresztőszelepnek zárására a húzózsi­nórral ellátott emelőkar útján működtet­hető és a vízbebocsájtószelep nyitott lü helyzetében az úszótartó emelővel rög­zíthető kétkarú emelő van a két szelep között alkalmazva. A csatolt rajzon a találmány szerinti vízöblitőkészülék példaképeni kiviteli 15 alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra a készülék felülnézete. Az 1. ábrán az (a) víztartály függélyes hosszmetszetben látható; a készülék ebbe 20 van építve. A tartályba torkolló nyomó­eső a (b) szelepházhoz van kötve, mely­ben a nyomócsövet elzáró (c) vízbebo­tesiájtó'Szeilep van elrendezve. E szelep befelé nyílik és zárt vagyis felnyomott 25 helyzetében a (d) csap körül elforgatható (f) kétkarú emelő (g) iorrnyúlványa tartja. E kétkarú emelő egyik végén (e) ellensúly vagy rugó van, másik vége pe­dig a (p) leeresztőszelep (o) rúdjával van 30 összekötve. Az (í) kétkarú emelő forgáscsapja, cél­szerűen, a (b) szelepházzal egy tostet al­kotó (h) fül alsó részében van ágyazva, e fül felső részében pedig a huzózsinórral 35 működtethető (i) kétkarú emelő (j) forgás­csapja van ágyazva. Az (i) kétkarú emelő­nek (k) karnyuiványa a (d) csap körül el­elforgatható (f) kétkarú emelő (m) orrnyiil­ványának fekszik. E kétkarú emelőből még az (n) ütközőnyuivány áll ki, melyre *°" az (r) forgócsap körül kilengő •(«) úszó­golyó (t) karjának (u) feje fekszik akkor, midőn az (f) kétkarú emelő a vele össze­kötött (p) leeresztőszelepet záróhelyzetbe hozza. 45 A (p) leeresztőszelep a (v) saelepház nyílását zárja. E szelepház, valamint a (b) szelepház közös (z) tartótestre van fel­erősítve vagy azzal egy testet alkot, mely­nek belsejében az (y) túlfolyócsatorna 50 van kialakítva; ennek egyik vége a tartály belsejébe, másik vége pedig a (v) szelep­házba torkollik. A készülék működése a következő: Használaton kívül a készülék a rajzon 55 feltüntetett helyzetben van és pedig az (a) tartály üres, a (p) szelep nyitott, a (o) sze­lep pedig zárt. Használatkor az (i) kétkarú emelőnek az i(a) tartályból kinyúló végét ismert mó- 60 don, a húzóHsinórral meghúzzuk, miál­tal az a (j) forgócsap körül elfordul és (k) nyúlványa a (d) csap körül elforgat­ható (f) kétkarú emelő (m) orrnyúlványá­nak nyomódik. Ekkor az (f) kétkarú 65 emelő a (d) csap körül átfordul oly hely­zetbe, hogy az (e) ellensúly tartóvége fel emelkedik. Ennek folytán az emelő (g) orrnyúlványa lesülyed és így a (b) sze­lepház (c) szelepe felnyílik, az ín) ütköző- 70

Next

/
Thumbnails
Contents