122131. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy töltőgáznyomások létesítésére villamos lámpákban

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 1IÜ2131. SZÁM. VH/h. OSZTÁLY. — J". 3909. ALAPSZÁM­Eljárás nagy töltőgáznyomások létesítésére villamos lámpákban. Egyesült Izzólámpa és Villamossági r.-t. cég, Újpest. A bejelentés napja 1938. évi március hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi március hó 22-ike. Ismeretes, hogy villamos izzólámpákat szobahőmérsékleten egy atmoszféra fölötti nyomású gázzal úgy tölthetünk meg, hogy a lámpa buráját hűtés, például hideg le-5 vegével végzett hűtés közben körülbelül atmoszéfrikus nyomású gázzal töltjük meg és azután a szivattyúzócsövet lezárjuk (le­olvasztjuk). Á hűtés megszűnése után a nyomás a hűtési hűtőiktől függő mértékben 10 az atmoszférikus fölé emelkedik. A töltő­gáz nyomását, ami végeredményben a lé­nyeges, kizárólag a gáznak töltés utáni, a hűtött burában való nyomása határozza meg- A fenti eljárással létesített nyomás 15 azonban gyakorlatilag alig lehet több két atmoszféránál, vagyis a sűrűséget általá­ban legfeljebb megkétszerezhetjük. Itt kí­vánjuk megjegyezni, hogy a lámpa töltő gőznyomása alatt e leírásban és igénypom-20 tokban mindig a nem égői lámpa burájá­ban szobahőimérsékleten uralkodó nyomást kell érteni. A találmány olyan eljárás, mely lehe­tővé teszi, hogy szobahőmérsékleten mesz-25 sze az atmoszférikus fölötti, 5 atmoszférát rendszerint felülmúló, sőt 100 atmoszfé­ráig és e fölé terjedői toltőgáznyomású vil­lamos lámpákat, még pedig akár izzólám­pákat, akár a bennük végbemenő kisülés 80 fényét hasznosító lámpákat, például nagy­nyomású ívlámpákat, állíthassunk elő:. Ezt a találmány szerint úgy érjük eL hogy a benne létesítendő legnagyobb töltő­gáznyomásnak megfelelőien méretezett 85 lámpaburába, annak vagy egy részének megfelelőien alacsony hőmérsékletre való hűtésével, a számítással vagy tapasztalati úton előre meghatározott gázmennyiséget cseppfolyós vagy szilárd kondenzátum alakjában hagyjuk lecsapódni, ezután a 40 lámpát a hűtés megszakítása nélkül lezár­juk és a hűtést csak a lámpa lezárása, azaz rendszerint a töltőicső leolvasztása után szüntetjük meg. A kondenzátum ek­kor elgőzölög és a gáznyomás, valamint 45 a gázsűrűség a lámpának a környezeti, például szobahőmérsékletre való felmele­gedése közben a kívánt értékre emelkedik. Annak, hogy ilyen eljárással dolgozhas­sunk, elengedhetetlen feltétele az, hogy a 50 szilárd vagy cseppfolyós kondenzátum te­lítési nyomása csak akkora legyen, hogy az ismeretes eljárások egyikévél való le­olvasztás lehetséges legyen. Ha a hűtési hőmérsékletet elég alacsonyra választjuk, 55 mindig könnyen elérhetünk egy atmoszféra alatti telítési nyomást. Ez azonban nemi feltétlenül szükséges akkor, ha valamely nagynyomású leolvasztási eljárást haszná­lunk, amelyek egész 8 atmoszféráig terjedő 60 nyomásokig ismeretesek. A találmány szerinti eljárás tehát, ellen­tétben a bevezetésben említett ismeretes eljárásokkal, nem a. töitőjgázoknak külön­böző hőmérsékletek melletti sűrííségkü- 65 lönbségén, hanem a gázállapotbatn való sűrűségük és a szilárddá vagy cseppfo­lyóssá kondenzált halmazállapotukban való sűrűségük közötti különbségen alap­szik. Ez magyarázza meg a találmány sze- 70 rinti eljárással elérhető] tekintélyes nyo­más- és sűrűségemelkedést, amelynek eh vileg vagy a töltőjgáznak szobahőmérsék­leten mért telítési nyomása, vagy pedig az szab határt, hogy a kondenzátum a 75 lámpaburát teljesen kitölti. A találmány szerinti és a bevezetésben említett eljárások közötti további különb-

Next

/
Thumbnails
Contents