122106. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilanyagok nemesítésére

122106. melyek a csapadékot a roston még amor­fabbá teszik, még növelhető; a gyűrést­állóság, azaz a gyűrési rugalmasság nö­vekedése azonban már gyakorlatilag je-5 lentős ily adalékok nélkül is. Azok a szerek, melyek hatására a csa­padékot megfelelő alakban választják le, illetve ily csapadék képződését elősegítik, főleg azok közé az anyagok közé tartoz-10 nak, melyek vízzel kolloid oldatot adnak. Vannak köztük azonban olyanok is, me­lyek valódi, illetve szornikolloid oldatot adnak ós nem kristályosódnak. A követke­zőket említjük meg: glicerin, cukor (ke-15 mónyítőszirup), fehérjék (albumin), lebon­tott fehérjetermétoek (enyv, zselatin), old­ható keményítő ós keményítőoldatok, nyalkák ós gumik, (arabímézga, tragant­gumi), gliikozidok (tannin), kolloid kova­üO sav, különösen használhatóknak bizonyul­tak diszperziók, mint, pl. viaszok, zsírok vagy paraffin diszperziói, mert ezek egy­úttal lágyítóként hatnak, s így az áru fogását javítják. Ezekből az adalékokból 25 rendszerint csak kevés mennyiségre van szükség, pontos előírás azonban nem ad­ható meg, mert ez a nemesítendő anyagtól és a nehezítő sótól, illetve az egyéb appre­turától függ, melynek kristályosodóképes-30 sége nagyon különböző. Utalunk azonban arra, hogy majdnem az összes használa­tos sókhoz található előnyös arány, anél­kül, hogy ehhez feltalálói tevékenység volna szükséges A találmány értelmében g5 a gyűréstállóság elérése céljából a nehe­zítő só legyen túlsúlyban a többi alkat­elemmel szemben; ellenesetben egyes kom­binációknál a kívánt gyűréstállósági ha­tás nem érhető el. A diszperziókhoz, ál-40 land óságuk növelése végett, közbülső hor­dozókat adhatunk, pl. akként, hogy a hidrofob anyagot (zsírt stb.) valamely diszpergálószernek hidrofil vizes oldatá­val együtt diszpergáljuk. 45 Ajánlatos emellett, ha a megfelelő sókat magukat, vagy tömény oldatukat a diszr perzió alkatrészeivel bensőleg összekever­jük és adott esetben a keveréket még egy­neműsítjük. Az így kapott terméket a fel-50 használó azután közvetlenül használatra kész kikészítő fürdőkké hígíthatja, me­lyeknek nagyobb diszperzitiásuk folytán nagyobb hatásuk is lesz, mintha a keve­rést csak magában a fürdőben, tehát hi-55 gítva végezzük. Ismeretes, hogy paraffinkikészítéssel bi­zonyos lepergető hatást érhetünk el, ha a Jelhasznált emulzió előállításánál ügye­lünk arra, hogy az ne tartalmazzon ned­vesítő vagy más, a lepergető hatást le- 60 rontó anyagokat. Ha e hatást vizettaszító hatásig óhajtjuk fokozni, akkor még alu­minium vegyületeket is kell hozzáadnunk, illetve az árut aluminiuinvegyületet tar­talmazó oldattal kell utókezelnünk. 65 A következő példák a találmány lénye­gét magyarázzák, anélkül azonban, hogy ezek a találmány körét korlátoznák. Példák: 1. példa. 20 súlyrész kókuszzsírt 30 súly- 70 nósiz steaiinsziappannal és 40 rész vízzel jól emulgálunk. Ehhez mintegy 200 rész nátriumborátot adunk és golyósmalom­ban, lehetőleg homogén péppé dolgozzuk fel. Ez meleg vízben emulzióként oldódik. 75 Négytől-tízszeres vízmennyiséggel hígít­juk és ily oldattal vizkozaselymet akként kezelünk, hogy az áru szárítása után 10— 15% nehezítés legyen megállapítható. Az áru a hajlítórugalmassága (gyűrési rugal- 80 mássága) jelentősen növekedik, minden­féle hajlítással és gyűréssel szemben na­gyobb rugalmas ellenállást mutat és alak­ját az impregnálás alatt is messzemenően .megtartja, úgyhogy a rost bodrosítása 85 vagy más alakítása is messzemenően rög­zíthető. A borL'tittal egyedül kapott hatás az így kapott hatással szemben észrevehe­tően gyengébb, bár mindkettő gyakorlati­lag használható. A zsíremulzió felvitelé- 90 vei magával ezt a hatást szintén nem ér­hetjük el. A nátriirmborát helyett más, vízben oldható bórátokat, mint pl. kálium-, ammonium-, etanol amin-, trietanolamin­borátot, valamint ezeknek a keverékeit is 95 használhatjuk. Ha a bórátokat egészben vagy részben k:á 1 iumnatr i 11 m tárta r á ttal helyettesítjük, akkor valamivel rosszabb, ha pedig sztanáttal helyettesítjük, akkor valamivel jobb eredményt kapunk. Újból 100 kiemeljük, hogy mindezek a vegyületek akkor is azt a hatást eredményezik, ha effajta diszperziók nélkül alkalmazzuk. Ezeknek a jelenlétében azonban gyakorla­tilag értékesebb összetett hatást adnak, 105 mert utóbbiaknak a lágyító hatása előnyö­sen érvényesül. A diszperzióhoz ebben a példában 2—5 rész hexadekanolt is adhatunk, amiáltal a diszperzió állandóságát növeljük. A zsír- 110 alkohol egyébként zsírtestként is műkö­dik-, úgyhogy a paraffin, olaj vagy viasz helyébe is léphet. Hexadekanol helyett i

Next

/
Thumbnails
Contents