122106. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilanyagok nemesítésére

Megjelent 1939. évi november hó 15-ón. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122106. SZÁM. XIV/a/1. (XlV/e.) OSZTÁLY. — C 4994. ALAPSZÁM. Eljárás textilanyagok nemesítésére. Chemische Fabrik Theodor Kotta cég, Zwickau/Sa és Qiiehl Kurt kémikus, Zwickau, Sa. A bejelentés napja 1937. évi augnsztus hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi november b.ó9-ike. A találmány eljárás textilanyagok ne­mesítésére. A találmány értelmében neme­sítés' alatt appreturát, azaz nehezítést értünk, mellyel az anyag, amellett, hogy 5 a súlya növekszik, tehát töltőanyagot vesz fel, jobb íogásúvá válik, a gyűrési rugal­massága is növekszik. Gyűrési rugalma­ság alatt a rostok összehajtásával szem­ben kifejtett ellenállóerőt értjük, mely ki-10 váltképen az anyag összegyűrt csomójá­nak kézben való nyomkodásakor észlel­hető. Nagyobb gyűrési rugalmasság azon­ban a gyűréstállóság növelését is eredmé­nyezi. Az eljárás vonatkozik mindenféle 15 textilrostra és ebből előállított anyagra, mindenekelőtt azonban regenerált cellu­lozanyagra, de emellett nativ cellulózaira is és effajta anyagból készült termékekre, tehát mtüselyemre, műgyapjúra, valamint 20 kevertrostokra és kevertrostanyagokra, melyek rnűselymet taríamiaznak. Ügy találtuk, hogy a nehezítőappretura sok hátránya, mint az áru foltossága, le­porzása, a festékek elfedése, akként niel-25 lőzhelő, hogy oly szervetlen vagy akár szerves vegyületeket alkalmazunk, melyek hajlamosak amorf, ill. űnomkristályos alakban kiválni, ill. melyekhez oly anya­gokat adunk, melyek ily kiválást létrehoz-30 nak. Ily amorf leválással azonban nemcsak az, anyag foltosságát és a festék . elfedését csökkentjük, hanem legtöbb eset­; ben növeljük az anyag gyűrési rugalmas­ságai;. Optimális értékeket persze csak ak-85 kor kapunk, ha az adalékanyagot nem Cet szőleges mennyiségben, hanem esetről esetre pontosan megállapítandó optimális hatású mennyiségben adagoljuk. E szempontok alapján érthetővé válik, hogy pl. karbamiddal való appretálásnál 40 akkor kapunk jobb eredményt, ha cukrot, glicerint, enyvet ós hasonlókat adunk hozzá; ekkor a festéknek csekélyebb befe­dését stb. észlelhetjük. Ugyanez áll fenn a rost másféle nehezítésénél is, azonban az 45 anyagnak gyűréstállósága csak optimális feltételek mellett növekszik annyira, hogy gyakorlatilag kihasználható hatásokat kapunk. Erősebben amorf nehezítőanyag íelvite- 50 lével, a durváibban kristályosodóval szem­ben, mindig jobb eredményt: kapunk; a gyűréstállóság azonban csak egészen meg­határozott feltételek mellett ér el gyakor­latilag jelentős mértéket, s ezért nem kell 55 csodálkoznunk, hogy csak bizonyos vegyü­letekkel, melyek mindenekelőtt szervetlen sók, növelhető a gyűréstállóság annyira, hogy ez a hatás gyakorlatilag értékesíthe­tővő válik. 60 Már aránylag egyszerű sóknál, mint nátriumszulfátnál és !magnézmmszulfát­nál észlelhetjük, hogy a kívánt hatást el­érhetjük, ha e sókat lehetőleg amorf ki­válásra kényszerítjük. Más sók, mint bo- 65 rátok, hasonlóan sztannátok és cseké­lyebb, de gyakorlatilag még használható mértékben a kálciumitartarát is a kívánt hatást eredményezik, ha a rostokra na­gyobb töménységben visszük fel, úgy, 70 hogy egyéb felvitt anyaggal szemben túl­súlyban vannak. Ez a hatás oly szerekkel,

Next

/
Thumbnails
Contents