122091. lajstromszámú szabadalom • Egyes, kettős, vagy többszörös, egyetemes szórófej permetező készülékekhez és eljárás a szórófej tisztítására

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI #B|» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122091. SZÁM. X/h. OSZTÁLY. — K. 14490. ALAPSZÁM. Egyes, kettős vagy többszörös, egyetemes szórófej permetező készülékekhez és eljárás a szórófej tisztítására. Kiss Bálint műszaki vállalat tulajdonosa, Ujkécske. A bejelentés napja 1938. évi július hó 21-ike. Hasznos növényéknek, különösen gyü­mölcsfáknak és szőlőnek permetezésére, elsősorban a kártevők és növénybetegsé­gek elleni védőfolyadékkal való permete-5 zésére használatos, kis- és nagynyomású készülékeket a permetezés fontos és sok­oldalú feltételeinek kielégítéséire már a legkülönbözőbb szórófejekkel szerelték fel. Az eddigelé alkalmazott szórófejeik 10 különféle szerkezeti megoldásokban, de rendszerint egy és ugyanazon «alapelv alkalmazásával kós|zültek, nevezetesen a szórótestben létesített, körkeresztmet­szetű furatba oldalról érintőlegesen be-15 Vezetett, vagy ú. n. csigabetét (csavarvo­nalalakú hornyokból álló átbocsátó nyí­lásokat tartalmazó korongocska) nyílá­sán át beömlő nyomás alatt álló folyadék pergésbe jutott ési a furat végén elhelye­ző zett kupaknak többé-kevésbé szűk közép­nyílásán át kitódulva, a szabad levegőn kiterjeszkedve, többé-kevésbé ködszerűen szétporlódott. A korábbi szórófejeknek egyik legfőbb 2b hátránya ajz volt, hogy ú. n. „közepelés­, sei" működtek, vagyis a szórási folyadék­kúp minden keresztimetszete a középen üres, vagy majdnem, üres volt és így a bepeirmetezett, rendszerint köralaikú felü-30 let a különböző részein különböző meny­nyiségű folyadékot, nevezetesen a kerü­lete felé többet, közepén pedig rendsze­rint semmi folyadékot sem kapott. Ezért javasolták már a szórófej sajátos szer-35 kezeti kiegészítését, mely azonban arány­lag bonyolult volt, gyakran eltömődött és így üzemzavarokra adott okot; to­vábbá alkalmaztak már kettős vagy há­romszoros szórófejeket is, melyek meg­annyi, egymást metsző s így a közepe- ÍO lést csökkentő szórási kúpot eredményez­tek, de egyrészt a szórófejeknek meglehe­tősen nagy egymástöli távolsága miatt a köjzepelést nem tudták tökéletesem ki­küszöbölni, másrószit alakjuk és aránylag 45 naigy terjedelmük folytán a fák lomboza­tában, vagy gályáiban gyakran meg­akadtak. Ezeknek a hátrányoknak kikü­szöbölésére javasoltam már oly kettős vagy többszörös szórófejeket, melyek egy- 50 más tőszomszédságában elhelyezett és egymáshoz kedvező hegyes szög alatt hajló, egyébként külsőleg símafalú és kis­terjedelmű könyököntvényben elhelye­zett, csigabetétes s|zóirótesteket foglaltak 55 magukban. Az ezen javaslatom szerinti, osigabetéteket tartalmazó szórótetstek a hosszfuratok középvonalára merőleges haránttengelyvonalhoz képest szimmet­riásan voltaik alakítva, úgyhogy a szóró- 60 testet az utóbbi tengelyvonal körül 180°-kal megfordított helyzetben, azaíz olyan helyzetben is lehetett használni, melyben a csigabetét a szórófej külső vé­gét alkotó szórókupakkal ellentétes oldal 65 került. Így a szórófej valamivel durváb­ban, a csigabetót felső helyzetében, pedig finomabban, ködszer űbbein permetezett; az alábbi a téli évszakban, az utóbbi helyzet pedig a nyári permetelzés! szem- ÍO pontjából volt előnyös. Mindezek a javaslatok a kitűzött fel­adatot csak részben oldották meg, vagyis nem tudtak az újabbkori, egyetemes

Next

/
Thumbnails
Contents