122087. lajstromszámú szabadalom • Szigetelőanyagból való végelzáró

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓ8ÁG SZABADALMI LEIRAS 123087. SZÁM. Vll/g-, OSZTÁLY. — JP". 8484. ALAPSZÁM. Szigetelőanyagból való végelzáró. Feltén és Gruilleaume kábel-, sodrony és sodrooykötélgyár részvénytársaság, Budapest, mint a Feltén & Guilleaume Carls werk Actiengesellschaft köln-niftlheimi cég jogutódja. a. bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi augusztus hó 23-ika Kábelvégelzáró házait! ós szigetelőit gyakran készítik préselt szigetelőanyag­ból. A bevezetett kábellel szemben való eltömítés forrasztó persellyel történik, 5 amelyet a préselt szigetelőanyagból lévő házba, becsavarunk, vagy hollandi anyá­val felerősítünk, míg a szigetelőből kive­zetett kábelereket tömítő perselyekkel vagy hasonló tömítő sapkákkal tömítjük. 10 Kiderült azonban, hogy ezek a tömítések nem elegendők. A találmány szerint tehát a szigetelő­anyagból lévő végelzárónak préselt anyagból való házát a kábel belépési 15 helyénél belülről tömítő peremmel lát­juk el, amelyhez a kábelforrasztó per­sely't isiaigetelőgyűrűk közbeiktaíJáiSával becsavarással hozzászorítjuk. A tömítő­perem a házizal préselés — technikailag 20 egyet alkot. Továbbá a kábelereknek a szigetelőkből való kilépési helyein a szi­getelők és a tömítősapkák vagy tömítő­perselyek közé a kábelerekre húzott és kábelsarúval vagy hasonló csatlakozó-25 darabbal összekötött cső peremét szorít­juk, amely csövet a végelzáró szerelése után a kábelérrel összeforrasztjuk vagy összehegesztjük. Magát a csövet, vala­mint a iSzigetelőről a csőre és a csőről a 30 ikábelsarúra való átmenetek helyét szi­getelő szalagteker cselessel látjuk el, az átütő szilárdság" növelése céljából. Ily módon elérjük a szigetelőanyag végel­záró tökéletes tömítését. 35 A találmány kiviteli alakjaként a raj­zon ábrázolt végelzáró lényegileg az (a) fazékalakú végelzáróból, az ehhez csa­vjarral hozzáerősített fedősizerű (b) kö­zéprészből ós a (c) szigetelőkből áll. Min­den egyes rész préselt szigetelőanyagból 40 van. A fazékalakú alsó résznek belülről (d) tömítő pereme van, amelyhez (e) tö­mítőgyűrű közbeiktatásával a kábel­köpennyel összekötött (f) forrasztóper­selyt hozzászorítjuk. A (c) szigetelőkre a 45 (g) tömítőgyűrűk közbeiktatásával a (h) töniítősapfcát csavarjuk rá, miközben a (c) szigetelők és a (h) tömítősapkák közé a (k) kábeleirekre húzott és az; (1) kábelsarú­val összekötött i(m) fémcső (i) peremét szo­rítjuk. Az (m) fémcsövet az (1) kábel­sarúba behúzzuk és a kábelérrel az (n) helyen összehegesztjük. Az (in) fémcsövet, valamint a (c) szigetelőről a fémcsőre és a fémcsőről az (1) kábelsarűra való átme­netek helyét (o) szigetelőszalagtekercselés­sel látjuk el. 50 55 Szabadalmi igénypon tok: 1 Szigetelőanyagból való végelzáró pré­seitanyagból való (a) házzal, jellemezve go a ház belső (d) tömítőperemével, mely­hez a káibelköpeniiyel összekötött (f) foTrasztópersely csavarmenet segítsé­gével és (e) tömítőgyűrűk közbeiktatá­sával ho zz ászorí th a tó. 2. Az 1. igénypontban, meghatározott szi­getelőanyagból való végelzáró kiviteli alakja jellemezve azzal, hogy a (k) kábelereknek a (c) szigetelőkből való 65

Next

/
Thumbnails
Contents