122036. lajstromszámú szabadalom • Elektron sokszorozással dolgozó frekvenciasokszorozó berendezés

Megjelent 1939. évi november lió 15-ón. MAGYAR KIEÁLYI SZABADALMI BTRŐSifl SZABADALMI LEIRAS 122036. SZÁM VII/J. OSZTÁLY. — T. 6187. ALAPSZÁM. 10 15 20 - Elektronsokszorozással dolgozó frekvenciasokszorozó berendezés. Telefunken Gesellschaft lür drahtlose Telegraphie m. h. JH., Berlin. A bejelentés napja 1938. évi május hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi május hó 20-ika. Rövid hullámok létesítése céljaiból is­mert okokból gyakran kis frekvenciákból indulnak (ki, melyekből a nagyobb frek­venciákat frekvenciasokszorozás útján egyidejű vagy u tánkapcsolt erősítéssel állítják elő. A találmány fenti eljárás szerint működő frekvenciasokszorozó be­rendezés, amelynél elektronsokszorozást alkalmazunk. A találmány értelmében periodikusan visszatérő impulzusból két vagy több, egymáshoz, képest időben eltolt impulzust vezetünk la, melyeket elektronsokszorozás útján erősítünk és közös kimenőkörbe ve­zetünk. Az impulzusokat időbelileg mind az lelektromsokszorozás előtt, mind. az alatt is eltolhatjuk. Az időbeli eltolás azonlban résziben az eiektronsokszorozás előtt, részben az alatt is elvégezhető. Már a bemenő impulzus intenzitása is fokoz­ható eiektronsokszorozás útján. A találmány ismertetése végett a raj­zon vázlatosan feltüntetett példaként! ki­viteli alakokat írjuk le. Az 1. ábrán (K) 25 a katóda, melyről feltesszük, hogy ekviipo­teneiális katódaként kiképezett és köz­vetve fűtött. A katóda cilé vezérlőráes­ként kapcsolt (G) rácselektródát iktat­tunk. A bemenő impulzusakat az i(l, 2) 30 kapcsokhoz vezetjük. A (G) rács mögött (H) segédanódia van, amely a katódából kiindult elektronok gyorsítását és három (S) elektroiisugán kialakulását idézi elő. Mindegyik (S) eleMroinsugárhoz szekun-85 deremisszióképes felületű (V) lemezelek­tródákból összeállított, öamagában is­mert elektronsokszorozó berendezés tarto­zik. A (V) lemjezalakú ütköző elektró­dákra az lektródák növekvő rendszámá­val növekedő pozitív előfeszültségeket v> kapcsolunk. Az elektronpályákat célsze­rűen egymással szemben és kifelé is szi­getelőanyagból vagy fémből való (T) vá­laszfalakkal ernyőzzük. A válaszfalakat egymással összeköthetjük és állandó po- 45 tenciálra, például földre, kapcsolhatjuk. A sokszorozó pályák befutása után az elektronsugarak közös, pozitív előfeszült­ségű (A) anódára jutnak, amelyhez a ki­menő kör csatlakozik. -.(• Tegyük fel, hogy a (G) rácselektróda negatív nyugalmi feszültsége akkora, hogy azon át elektronok nemi léphetnek ki. Amint a rátes pozitív feszültséglökést kap, rövid időre az (S) elefctrosugarak jönnek 55 létre. Hogy egyetlen feszültséglökésből több, jelen esetben bánom impulzust ve­zessünk le, az elektronok futása idejét a különböző sokszorozol berendezésekben kü­lönböző hosszúságúra választjuk. Ennek 60 több lehetősége van, amelyek egyenként vagy együttesen alkalmazhatók. A sokszo­rozó pályák azonos térbeli viszonyai kö­zött például az egyes eleiktronutak egyen­értékű, egymásra következő (V) ütköző 65 . elektródái közötti feszültségkülönbségeket különböző nagyra választhatjuk, ameny­nyiben például a mjásodik és harmadik ütköző elektróda közé az, egyik elektron­pályában 150, a, másodikban!' 200 és el bar- 70 madiikban 250 volt feszültséget kapcso­lunk. Ennek következtében az egyidejűleg

Next

/
Thumbnails
Contents