122031. lajstromszámú szabadalom • Különböző irányzó sebességekbe átállítható irányzó gép

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEIRAS 12S031. SZÁM. XIX c. OSZTÁLY. — H. 7458. ALAPSZÁM. Különböző irányzó sehességekre átállítható irányzó gép. Rheinnietall-Borsifi" Aktiengesellschaft cég", Berlin. A bejelentés napja 1938. évi április hó 14-ike. Különböző irányzó sebességekre átala­kítható irányzógépeknél a lövésznek, ami­kor a durva beállításról a finom beállíí­tásra vagy fordítva átkapcsol, az irányzó r, mozgást meg kell, szakítania. Ha lövész az egyik kezével az oldal-, a másik kezével pedig a magassági irányzógépet kezeli, ak­kor az egyik irányzó sebességről a má­sikra történő áLváltásnál az egyik irányzó­id gépel, el kell eresztenie. Ekként az irány­zásban megszakítások keletkeznek, ame­lyek ütközetbein, amikor gyakran kell durva és finom beállítás között váltani, nem kívánatos idővesz tőségeket és a lövész 15 nagy megterhelését okozzák. A találmány szerint e hátrány kiküszö­bölésére ;a lövésznek az irányzást végző keza egyúttal azt a váltókészüléket is ke­zelheti, mely az áttérést az egyik irányzó-20 sebességről a másikra lehetővé teszi. Evég­ből a találmány szerint a nagy vagy kis irány zósebességr© átváltó fogantyút az irányzáskor kezelendő markolattal úgy egyesítjük, hogy az átváltás az egyik 25 irányzósebességről a másikra a kéz levé­tele nélkül végezhető. Az irányzó marko­latnak a váltó szerkezetet kezelő része, cél­szerűen, működtető kapcsolatban van az irányzógépet rögzítő szerkezettel, úgy-H0 hogy (a markolat megragadásával az1 irányzógép rögzítése- önműködően megszű­nik. Átváltó fogantyúként a markolatban rugóerő ellen kilengethetően ágyazott váltó 35 emeltyű szerepelhet, melyet a. rugó erejével szemben bizonyos ujjnyomással kell az egyik váltási helyzetben megtartani, ami azonban hosszabb tartamú irányzást ne­hézkessé és fárasztóvá tesz. Ezt az irányzáskor fellépő járulékos ter- *(> helést azzal kerülhetjük el, hogy a váltó fogantyúi hosszirányban eltolható marko­lathüvelyként alakítjuk ki, melyet feltéte­lesen hatásos retesz, pl. holtponton túl hatásos retesz tart míg aíz egyik vagy. 45 másik kapcsolási helyzetben. A markolat­hüvely ekkor, közvetlenül rajta levő kap­csoló fogakkal, maga is alkothatja a váltó­kapcsolót. Előnyösen azonban e célra a rugóterhelésű könyökcsuklóként kialakí- 50 tolt. holtponton túl hatásos reteszt hasz­náljuk fel, mely a markolathüvely hossz­eltolásával kapott, az egyik vagy másik oldali nyugaszhelyzetbei történt beállítás­nak megfelelően egy átváltó kapcsolószer- 55 vet működtet. A mellékelt rajz a találmány szerinti irányzógép foganatosítás! példáját metszet­ben tünteti fel. Az 1. ábra az első megoldást mint oldalK 60 irányzógépet, a 2. és 3. ábra pedig a második megoldást mulatja. Az 1. ábra szerinti irányzógép (1) ágyazó* karimáját pl. az oldalt kilengethefő (2) 85 felső talppal, a (3) oldalirányzó fogkoszo­rút pedig az alsó talppal szilárdan kötjük össze. A lövész ilyen elrendezés mellett a fegyver mögött marad és ennek oldal­irányzó mozgását kenylelen követni, míg 70 (ha az (1) ágyazó karimát az alsó, a (3): fogkoszorút pedig a felső talppal kötnők össze, helytálló irányzó elrendezést kap­nánk. Az (1) ágyazó karima a (4) rögzítő- 75 tárcsái hordja, melyben (5) íiyugasznyílá­sok vannak. Az (1) karima agyában levő (6) lűcsapágy a (7) homlokkerék ürös len-

Next

/
Thumbnails
Contents