122008. lajstromszámú szabadalom • Iránykereső berendezés több adó irányának gyors meghatározására

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI MllÓSAG SZABADALMI LEIRAS 132008. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. — T. 6268. ALAPSZÁM. Iránykereső berendezés több adó irányának gyors meghatározására. Telefunkeii Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1938. évi október hó 19-ike. Az ismert iránykereső eljárások, külö­nösen a hosszúhullámú impulzusokkal dolgozó iránykereső eljárás minden idő­ben és nagy távolságokra, körülbelül 5+l° hibahatárok között légi- és tengeri járműveken is alkalmazhatók. így a drótnélküli jelekkel dolgozó iránykere­séssel 500 km-ig terjedő távolságok esetén körülbelül +1 km pontossággal végez­io hetők a helyzetmeghatározások és ez az eredmény az esetek legnagyobb részében kielégítő. Ha azonban az ily drótnélküli jelekkel való helyzetmeghatározást légi járműve-15 ken iránytű egyidejű igénybevételével végzik, akkor az iránymeghatározások az iránytű hibái miatt kevésbé pontosak. A manapság használatos, járműveken alkal­mazott iránytűknél még a haladási irány jó 20 betartása esetén is számolni kell +3°-nyi közepes, és többek között a rázkódások okozta nagyobbmérvű maximális hibák­kal. Ezért a helyzetmeghatározás oly iránykereső eljárás esetén, a melynél irány-25 tűt is kell alkalmazni, 500 km-es ható­távolságban ezidőszerint csak i4 km pontossággal végezhető. Amíg tehát ki­elégítő pontosságú iránytűk nincsenek, pontos helymeghatározások járműveken so csak iránytű alkalmazásától mentes el­járásokkal végezhetők. Ily eljárás pl. az önmagában ismert kettes szögmérés, amelynél három különböző pont irányát egyidejűleg és hibamentesen kell meg-35 határozni. A következőkben a három támpontú iránykereséssel való helyzetmeghatáro­zást példaként az impulzusokkal dolgozó irány kereső eljárás alapulvétele mellett ismertetjük. 40 Nagyobb kiterjedésű területen három (A, B, C) adó van felállítva, pl. az 1. ábrán látható módon. Mindhárom adó ugyan­azon a hullámhosszon dolgozik, azonban egyenként különböző impulzusfrekvenciá- 45 val. Pl. az (A) adó impulzusfrekvenciája 270 Hz, a (B)adóé 280 Hz és a (C)adóé 290 Hz. Az egyes adók tehát impulzus­frekvenciájuk alapján különböztethetők meg. so Azonos hordozó frekvenciával, de kü­lönböző impulzusmodulációval dolgozó, egyidejűleg működő három adó irányai, egymástól elkülönítve hibamentesen "ha­tározhatók meg. A vevő kimenőkörébe 55 iktatott Braun-féle csőbe vezetett segéd­impulzust, tehát a katódsugárnyalábot vízszintes irányban, vagyis az időtengely irányában kitérítő feszültség frekvenciá­ját úgy választják meg, hogy az irány- eo kereséskor támpontul vett adó impulzusai a Braun-féle cső ernyőjén helybenmaradó képet hozzanak létre. Az iránykereséshez szükséges két további támpontot jelentő adó impulzusainak képei a Braun-féle cső 65 ernyőjén oly gyorsan futnak át, hogy nem vehetők észre és így nem zavarnak. Ezt az eljárást eddig a következőképen alkalmazták.: A jármű, pl. repülőgép, keretalakú 70 iránykeresővel van felszerelve, amelynek elállítható kerete, hangolható vevője, Braun-féle csöve és a Braun-féle cső katódsugarát az idő függvényében ki-

Next

/
Thumbnails
Contents