122007. lajstromszámú szabadalom • Villamos vákuumedény izzó fémrészekkel

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. HAttYAB KIRÁLYI SZABADALMI BIKÖ8Á6 SZABADALMI LEIRAS 1313007. SZÁM. VII/j. (VH/d., XVII/e.) OSZTÁLY. — T. 6230. ALAPSZÁM. Villamos vákuumedény izzó fémrészekkel. Patent-Treuhand Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin. A bejelentés napja 1938. évi sseptember hó 5-ike. Izzó fémrészeket tartalmazó villamos vákuumedényeknél, mint pl. adócsövek, vevőcsövek vagy nagy áramterhelésű villamos izzólámpák esetében, a hő-5 sugárzás jelentékeny része ultravörös sugárzásként távozik. E sugárzást az edény üvegfala abszorbeálja. E sugárzás az üveget felmelegíti és ezáltal komoly nehézségeket okozhat. Ezzel azonkívül 10 az izzó elektródák hatásos hűtése sok esetben, pl. vevő- vagy adócsövek anó­dáinak esetében, akadályozva van. A ta­lálmány szerinti megoldás e nehézségeket áthidalja. A találmány érteimében a vil-15 lamos vákuumedény fala ultravörö» suga­rakat átbocsátó üveg, amely a szokásos üvegképzőkből, mint alkatiakból, alkáli­földfémekből, timföldből, cinkoxidból van, bórsavnak és foszforsavnak teljes 20 vagy messzemenő kiküszöbölésével és azonkívül 5—15 % kovasavat tartal­maz. Önmagában ismeretes, hogy egyes üve­geknek ultravörös sugarakkal szemben 35 mérhető átbocsátóképességük van. Ez ultravörös sugarakat átbocsátó képesség azonban igen kicsiny és a legjobb át­bocsátóképességet eddigelé az igen nehe­zen feldolgozható kvarcüveg eredmé-30 nyezte. Meglepő volt, hogy a megadott, üvegösszetétellel ultravörös sugarakkal Kvarcüveg Tükörüveg, illetőleg normális hasz­nálati üveg 6,9% SiO„ 49,7% CaO, 43,4%, AL03 14,3%. SiÖ„ 71,4% CaO, 14,3% ZnO 12%'SiO„ 76% CaO, 12% BaO... szemben nagymértékű átbocsátóképesség érhető el. A találmány szerinti üvegek ráeső sugarakkal szemben 5 ^ hullám­hosszúságnál 52—57%, 5.5 j*. hullám- 35 hosszúságnál 24— 30%, sőt 6 \J. hullám­hosszúságnál 10—16%-os átbocsátóké­pességet mutattak fel. Az üveg előállí­tásánál a vas, vanadium, kobalt, vörös­réz és nikkel oxidjait természetszerűen 40 mellőznünk kell, mert, mint ismeretes, azok az, ultravörös sugarakat átbocsátó­képességet zavarják.Üvegképzőként külö­nösen bevált, viszonylag csekély mennyi­ségű kovasavtartalom mellett, a kalcium, 45 alumíniumoxid, titánoxid és cinkoxid. Üvegképzőkként azonban kovasav mellett a magnézium, bárium, ólom, vizirtut, cirkon, ón, cer oxidjai és színező oxidok, mint urán-, króm- és mangánoxidok is 50 alkalmazhatók. A következő összeállítás 1 mm vastag­ságú edényfal átbocsátóképességét mu­tatja a ráeső fény százalékaiban kifejezve, kvarcüveg, szokásos összetételű tükör- 55 üveg és néhány, találmány szerinti üveg esetére, éspedig a hullámhosszúság függ­vényében. Az összeállításból látható, hogy az izzó fémrészek hősugárzása a találmány szerinti üveg alkalmazásával lényegesen 60 könnyebben léphet át az edényfalon, mint az eddig használatos üvegeknél. 65 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6|i 90 90 90 89 86 85 71 45 r 0 0 0 90 90 90 89 65 61 6! 16 2 0 0 90 90 90 89 67 80 85 83 56 25 12 90 90 90 89 68 83 89 80 52 24 10 90 90 90: 89 65 81 88 80 57 30 16

Next

/
Thumbnails
Contents