121995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anód lemezek előállítására ólomakkumulátorokhoz

Bfgjffitep* Í9%& mí WYmbm UP Met»? $AG¥AE KÍIÁLYI SZA#Aí>AI$í BRtuSÁG SZABADALMI LEIBAS 12tm5. SZÁM. YIJ/Í. (XI/fo.) QSZTÁLY. — £. 74j&?. ALAPSZÁM. Eljárás anód lemezek előállítására ólom akkumulátorokhoz. International Latex Processes Ltd., Guernsey) mii|t Societä Italia na Pirelli, Milano, (Olaszország) cég" jo^rutjóda. Pótszabadalom a 119811. lajstromszámú tonasaabadalomhoz. A pótasabadalom bejelentésének napja: 1933. m£jus hó 64jca. Olaszországi elsőbbsége 1937. májas 8-ika. A találmány a 119.811 lajstromszámú lörzsszabadalomban ismertetett eljárás ja­vítása és módosítása, ólom akkumuláto­rokhoz való anődlemezek előállítása tár-5 gyában. A törzsszabadalom szerint a védőburko­lattal ellátóit anód elektromos ólom akku­mulálorokhoz ólom- ólom peroxid lemez­ből áll, amely a lemezen levő ólomperoxi­«0 dol burkoló, azzal egységesen összefüggő, közvetlenül vizes gumi diszperzióból levá­lasztott olyan likacsos vulkanizált gumi­bevonattal iVan ellátva, amely likacsos vul­kanizált gumil az jellemzi, hogy mikro-15 porózus és hogy raikroporozitása a bevo­nat megfelelő nedvességi feliélelek mellett, ismert módon való vulkanizálásanak kö­vetkezménye. Ölöm akkumulátorok ilyen védőburko­latas anódjának a törzsszabadalom sze­rinti előállítása abban áll. hogy ólom­ólomperoxid anódlemezeket elektromos be­állításuk előtt, alkalmas mechanikai ellen­állással bjró puha- vagy keménygumi ta­padó hártyával vonjuk be, amelyei köz­vetlenül megfelelően töltött vizes gumi­diszperzióból választunk le, majd a hár­tyát olyan kellően alacsony hőfokon vul­kanizáljuk, amely a lemez elektromos lu-30 lajdonságail nem rontja, valamint olyan nedvességi feltételek meíJett, hogy a vul­kanizált hártya egész tömegén keresztül egyenletes likacsok létesülnek. A gumi­bevonatol úgy létesílhetj,ük. hogy a meg-85 felelő hőfokra hevített anódlemezeket pl. a 99.098, 101.571, 105.774 sz. magyar, va­lamint a 292.964, 324.104, 330.520 és #35.621 í?0 25 sz. angol szabadalmak szerint hőérzékeny-Jiyé lett vizes diszj>erziókba mártjuk. A lalálmáuy szerinti eljárás a törzssza- 40 badalomban igényelt ólom akkumulátorok védőburkolattal ellátott anódjainak elő­állításának és javítására és-Vagy módosí­tására abban áll, hogy az ólom- ólomper­oxid anód lemezt forró vízzel átitatjuk, 45 az ilymódon felmelegített lemezt hőérzé­keny vizes gumidiszperzióba mártjuk mindaddig, amíg vékony gumiréteggel vo­nódik be, majd a vékony gumihárlyával ellátóit lemezt gőzben hevítjük, az így 50 kezelt lemezt újból hőérzékeny diszper­zióba mártjuk: ezt a két in íí vele Let, ha szükséges, tetszés szerint ismételjük, majd a gumihártyával ellátott lemezt gőznyo­más alall álló forró vízbe merítjük leg- 55 alább olyan időtartamra, amely a gumilemez kivulkanizálásához. és a Jemezl nyomás alatt lehűljük. A lemez egy vagy löbb élét célszerűen megerősítjük azáltal, hogy a megerősí- 60 lendő éleket, a lemeznek forró vízben való felmelegítése után külön merítjük be alkalmas hőérzékeny latexkeverékbe: majd azután, forró vízgőzben hevítjük a Ihcvoiiatot vagy bevonatokat. ß5 A vulkanizálás utáni hűtést nyomás alall végezzük azért, hogy a bevonat fel­hólyagosodását és a leválasztott hártyának az anódlemezlőJ való különválását meg­akadályozzuk. Azt találtuk továbbá, hogy 70 az anó^dlemezekiick, különösen ha véko­nyak, hőkapacitásuk nem megtelelő még akkor sem, ha eiliözoieg forró vízzel át­iialiuk abból a célból, hogy hőérzékeiny, elegendő végül

Next

/
Thumbnails
Contents