121980. lajstromszámú szabadalom • Fecskendező berendezés

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121980. SZÁM. X/h. (XVIII/b., XXI/c.) OSZTÁLY. — C. 5133. ALAPSZÁM. Fecskendező berendezés. Csepreghy László oki. gépészmérnök, Budapest, A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 12-ike. A találmány oly fecskendező berende­zés, mely bármely folyadéktartályra köny­nyen és gyorsan felszerelhető és azonnal üzembehelyezhető. A tartály kiürülése * esetén a berendezést néh; .my X)GTC Elicit L másik folyadéktartályra lehet ráhelyezni. A találmány lényege az, hogy szívó­esővel ellátott szivattyú és nyomócsővel ellátott légkazán egy testté van össze-10 építve és közös tartósínnel van ellátva. melynél fogva a saját folyadéktartály peremére oldhatóan van felfüggesztve. A találmány a csatolt rajzon példa­képen felvett kiviteli alakjában van fel-15 tűntetve, még pedig az 1. ábra a berendezés oldalnézete és a folyadéktartály függélyes metszete, a 2. ábra pedig a berendezés felülnézete. A rajzon (a) jelöli a szivattyút, pl. 20 szárnyszivattyút, koronaszivattyút stb,. •(b) ennek hajtókarját, (c) pedig szívócsö­vét; (d) jelöli a légkazánt, (f) ennek nyomócsövét, (g) pedig az összekötőcsövet. Az (a) szivattyú és a (d) líégkazán egy 25 testté van összeépítve és közös (h) tartó­sínnel van ellátva. E tartósínnél fogva a berendezés oldhatóan fel van függesztve az (i) folyadéktartály peremére, úgyhogy a (c) szívóeső belenyúlik az; (i) tartály 30 belsejébe. Minthogy a szivattyú ós a légkazán egyrészt össze van építve, másrészt egy célszerűen kiképezett közös síntartóra van szerelve, az egész kis szerkezet bármikor könnyen leemelhető aa (i) tartályról, 35 illetve arra felerősíthető. Ezáltal a beren­dezés .nemcsak saját folyadéktart ál y'án, hanem bármely más tartályon, (hordón, vedren stb.) néhány perc alatt üzembe­helyezhető. 40 A (g) összekötőcső kengyelszerűen van meggörbítve úgy, hogy a (k) karót allája, lehet dugni, mely esetben az egész szer­kezet a karó segítségével szállítható. Szabadalmi igénypontok: 45 1. Fecskendező berendezés, azzal jelle­mezve, hogy szívócsővel ellátott szi­vattyú és nyomócsővel ellátott lég­kazán egy testté van öszeépítve és közös tartósínnel van ellátva, melynél 50 fogva a saját folyadéktartály peremére oldhatóan van felfüggesztve és bár­mely más folyadéktartályra is át­helyezhető. 2. Az 1. igénypont szerinti fecskendező 55 berendezés kiviteli alakja, aazal jelle­mezve, hogy a (g) összekötőcső a be­rendezés szállításánál alkalmazott karó befogadására kengyelszerűen van meg­görbítve. 60 1 rajzlap mellékleti"! Felel ős kiadó: dr, ladoméi-i Szinortn ik István ni. kir. szab. hívó. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-«. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents